मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

ठाणे केंद्र

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 विभागीय परीक्षा-2018 निकाल 24/12/2018 1.92 Click here to Download PDF
2 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - मुखपृष्ठ 14/02/2017 0.45 Click here to Download PDF
3 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - १ 14/02/2017 0.85 Click here to Download PDF
4 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - २ 14/02/2017 0.83 Click here to Download PDF
5 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - ३ 14/02/2017 0.84 Click here to Download PDF
6 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - ४ 14/02/2017 0.82 Click here to Download PDF
7 विभागीय परीक्षा-2016 निकाल - ५ 14/02/2017 0.87 Click here to Download PDF
8 सेवा अहर्ता विभागीय परीक्षा २०१८ चा निकाल 11/01/2019 0.61 Click here to Download PDF
9 विभागीय परीक्षा-2017 निकाल 01/02/2018 2.97 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.