मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

जेष्ठता सुची

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 बृहन्मुंबई कार्यालयातील वाहनचालक संवर्ग कर्मचाऱ्यांची दि​. ​ ०१/०१/२०१७ ​ची ​सेवाजेष्ठता सूची 20/02/2017 1.34 Click here to Download PDF
2 बृहन्मुंबई कार्यालयातील चतुर्थ श्रेणी संवर्ग कर्मचाऱ्यांची दि​. ​ ०१/०१/२०१७ ​ची ​सेवाजेष्ठता सूची 13/02/2017 2.36 Click here to Download PDF
3 दि. 01.01.2017 रोजीची लिपिक टंकलेखक, तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची 01/03/2017 6.03 Click here to Download PDF
4 ​वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजी तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 01/01/2017 3.76 Click here to Download PDF
5 बृहन्मुंबई कार्यालयातील मुख्यटंकलेखक संवर्ग कर्मचाऱ्यांची दि​. ​ ०१/०१/२०१७ ​ची ​सेवाजेष्ठता सूची 01/01/2017 0.77 Click here to Download PDF
6 संपूर्ण राज्यातील मुख्य लिपिक (शहर )/वरिष्ठ लेखापरीक्षक दि​. ​ ०१/०१/२०१७ ​ची ​ तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 01/01/2017 0.95 Click here to Download PDF
7 ​लघुलेखक (निम्नश्रेणी /उच्चश्रेणी) ​संवर्ग ​ दि​. ​ ०१/०१/२०१७ ​ची ​ तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 01/01/2017 0.88 Click here to Download PDF
8 कनिष्ठ लेखापरीक्षक/उपलेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजी तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 01/01/2017 1.88 Click here to Download PDF
9 बृहन्मुंबईतील ​ मुख्य लिपिक (शहर )/वरिष्ठ लेखापरीक्षक दि​. ​ ०१/०१/२०१७ ​ची ​तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 01/01/2017 0.90 Click here to Download PDF
10 Sr. List Class- 4- 2015 Final 01/01/2015 1.50 Click here to Download PDF
123
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.