मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Center: 022-62426666

जेष्ठता सुची

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 मोटर वाहन विभागातील बृहन्मुंबईतील वाहन चालकांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची 30/05/2017 2.04 Click here to Download PDF
2 मोटर वाहन विभागातील ​बृहन्मुंबतील लघुलेखक (उचाश्रेणी/निम्नश्रेणी ) व लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची ​ 30/05/2017 1.44 Click here to Download PDF
3 मोटर वाहन विभागातील ​बृहन्मुंबतील वरिष्ठ लिपिक/ मुख्य रोखपाल दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची ​ 30/05/2017 13.90 Click here to Download PDF
4 मोटर वाहन विभागातील ​बृहन्मुंबतील वरिष्ठ लिपिक/ मुख्य रोखपाल दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची ​ 30/05/2017 5.27 Click here to Download PDF
5 मोटर वाहन विभागातील ​बृहन्मुंबतील चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची ​ 30/05/2017 4.14 Click here to Download PDF
6 मोटर वाहन विभागातील ​बृहन्मुंबतील उपलेखापाल /कनिष्ठ लेखापरीक्षक यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची ​ 30/05/2017 3.20 Click here to Download PDF
7 मोटर वाहन विभागातील संपूर्ण राज्यातील मुख्य लिपिक (शहर )/लेखापाल शहर/ वरिष्ठ लेखापरीक्षक/सहायक प्रक्रिया योजनाक/कार्यालयीन अधीक्षक \वरिष्ठ लेखापाल यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची ​ 30/05/2017 1.74 Click here to Download PDF
8 मोटर वाहन विभागातील ​बृहन्मुंबतील मुख्य लिपिक (शहर )/लेखापाल शहर/ वरिष्ठ लेखापरीक्षक/सहायक प्रक्रिया योजनाक/कार्यालयीन अधीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची ​ 30/05/2017 1.44 Click here to Download PDF
9 मोटर वाहन विभागातील बृहन्मुंबईतील मुख्य टंकलेखक व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची ​ 30/05/2017 6.03 Click here to Download PDF
10 बृहन्मुंबई कार्यालयातील वाहनचालक संवर्ग कर्मचाऱ्यांची दि​. ​ ०१/०१/२०१७ ​ची ​सेवाजेष्ठता सूची 20/02/2017 1.34 Click here to Download PDF
12345
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.