मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

बदली / प्रोत्साहन आदेश

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 आयएमवी पदोन्नती यदि 03/11/2015 1.68 Click here to Download PDF
2 एआयएमवी बदली आदेश - एप्रिल -2015 03/11/2015 1.56 Click here to Download PDF
3 उप आरटीओ बदली आदेश 03/11/2015 0.07 Click here to Download PDF
4 आयएमवी बदली आदेश - एप्रिल -2015 03/11/2015 2.45 Click here to Download PDF
5 एआरटीओ बदली आदेश 03/11/2015 3.47 Click here to Download PDF
6 एआयएमवी बदली आदेश 03/11/2015 0.06 Click here to Download PDF
7 उप आरटीओ बदली आदेश - मे 2015 03/11/2015 2.47 Click here to Download PDF
8 एआरटीओ बदली आदेश - एप्रिल -2015 03/11/2015 3.22 Click here to Download PDF
9 एआयएमवी बदली आदेश 03/11/2015 4.91 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.