मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

रस्ते सुरक्षा मोहीम

सुरक्षितता हि फक्त घोषणा नाही, जीवनाचा एक मार्ग आहे

Road Safety Road Safety
Road Safety Road Safety
Road Safety Road Safety
Road Safety Road Safety
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.