मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

सांख्यिकी

Statement of Casulties and Injuries in Motor Vehicle Accidents
ACCIDENTS IN MAHARASHTRA STATE FOR 2018 (MONTH WISE)
SR. NO. MONTH FATAL ACCIDENTS SERIOUSLY INJURED ACCIDENTS MINOR INJURY ACCIDENTS WITHOUT INJURY ACCIDENTS TOTAL ACCIDENTS
No. of Accident Total Killed No. of Accident Total Seriously Injured No. of Accident Total Minor Injured
1 JAN 1063 1178 1098 1628 606 963 315 3082
2 FEB 959 1058 1043 1736 588 974 271 2861
3 MAR 1068 1146 1131 1726 575 960 313 3087
4 APR 1077 1198 1108 1905 614 1025 332 3131
5 MAY 1172 1286 1185 2052 639 1180 405 3401
6 JUN 1064 1177 1019 1790 503 898 323 2909
7 JUL 833 927 815 1353 458 734 287 2393
8 AUG 825 878 962 1552 448 728 337 2572
9 SEP 879 973 924 1439 482 865 448 2733
10 OCT 983 1052 1089 1755 548 821 561 3181
11 NOV 1049 1141 1092 1724 567 932 435 3143
12 DEC 1126 1247 1182 1675 557 950 359 3224
TOTAL 12098 13261 12648 20335 6585 11030 4386 35717
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.