मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

सांख्यिकी

MAHARASHTRA MONTH WISE ACCIDENT DATA - 2021
Sr. No Month Total Road Accidents Total Fatalities Total Injured
1 January 2,827 1,298 2,342
2 February 2,775 1,284 2,148
3 March 2,856 1,284 2,129
4 April 1,723 855 1,265
5 May 1,849 939 1,281
6 June 2,215 1,048 1,714
7 July 2,324 1,077 1,766
8 August 2,221 955 1,826
9 September 2,259 979 1,730
10 October 2,572 1,061 2,053
11 November 2,715 1,214 2,305
12 December 2,955 1,352 2,319
TOTAL   29,291 13,346 22,878
MAHARASHTRA MONTH WISE ACCIDENT DATA - 2020
Sr.No Month Total Road Accidents Total Fatalities Total Injured
1 January 2920 1189 2636
2 February 2737 1171 2393
3 March 2232 948 1864
4 April 572 303 397
5 May 1293 680 1130
6 June 1727 918 1221
7 July 1568 761 1122
8 August 1828 895 1356
9 September 1920 903 1373
10 October 2367 1082 1828
11 November 2735 1257 2205
12 December 3072 1462 2389
TOTAL   24971 11569 19914
MAHARASHTRA MONTH WISE ACCIDENT DATA - 2019
Sr.No Month Total Road Accidents Total Fatalities Total Injured
1 January 3231 1199 2773
2 February 2784 1125 2559
3 March 3017 1149 2556
4 April 2759 1088 2512
5 May 3210 1277 2869
6 June 2783 1053 2462
7 July 2540 969 2256
8 August 2399 842 2063
9 September 2271 780 2030
10 October 2208 813 1984
11 November 2742 1118 2418
12 December 2932 1152 2416
TOTAL   32876 12565 28898
MAHARASHTRA MONTH WISE ROAD ACCIDENT DATA - 2018
SR. NO. MONTH FATAL ACCIDENTS SERIOUS INJURY ACCIDENTS MINOR INJURY ACCIDENTS WITHOUT INJURY ACCIDENTS TOTAL ACCIDENTS
No. of Accident Total Fatalities No. of Accident Total Injured No. of Accident Total Injured
1 January 1063 1178 1098 1628 606 963 315 3082
2 February 959 1058 1043 1736 588 974 271 2861
3 March 1068 1146 1131 1726 575 960 313 3087
4 April 1077 1198 1108 1905 614 1025 332 3131
5 May 1172 1286 1185 2052 639 1180 405 3401
6 June 1064 1177 1019 1790 503 898 323 2909
7 July 833 927 815 1353 458 734 287 2393
8 August 825 878 962 1552 448 728 337 2572
9 September 879 973 924 1439 482 865 448 2733
10 October 983 1052 1089 1755 548 821 561 3181
11 November 1049 1141 1092 1724 567 932 435 3143
12 December 1126 1247 1182 1675 557 950 359 3224
  TOTAL 12098 13261 12648 20335 6585 11030 4386 35717
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.