Motor Vehicle Department, Maharashtra

संस्था

मोटार वाहन विभागातील मंजूर, भरलेल्या व रिक्त पदांचा तपशिल – दिनांक 27.08.2020 

वर्गवारी मंजुर पदे भरलेली पदे रिक्त पदे रिक्त़ पदांची टक्केवारी
1 वर्ग – 1 1061 751 310 29.21%
2 वर्ग – 2 47 18 29 61.70%
3 वर्ग – 3 3565 2327 1238 34.72%
4 वर्ग – 4 427 163 264 61.82%
  एकुण 5100 3259 1841 36.09%