Motor Vehicle Department, Maharashtra

संस्था

मोटार वाहन विभागातील मंजूर, भरलेल्या व रिक्त पदांचा तपशिल – दिनांक ३१.०३.२०१७ 

वर्गवारी मंजुर पदे भरलेली पदे रिक्त पदे रिक्त़ पदांची टक्केवारी
1 वर्ग – 1 1061 635 426 40.15%
2 वर्ग – 2 46 20 26 56.52%
3 वर्ग – 3 3566 1953 1613 45.23%
4 वर्ग – 4 427 209 218 51.05%
  एकुण 5100 2817 2283 44.76%