मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

संस्था

मोटार वाहन विभागातील मंजूर, भरलेल्या व रिक्त पदांचा तपशिल – दिनांक 27.08.2020 

वर्गवारी मंजुर पदे भरलेली पदे रिक्त पदे रिक्त़ पदांची टक्केवारी
1 वर्ग – 1 1061 751 310 29.21%
2 वर्ग – 2 47 18 29 61.70%
3 वर्ग – 3 3565 2327 1238 34.72%
4 वर्ग – 4 427 163 264 61.82%
  एकुण 5100 3259 1841 36.09%
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.