मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

मराठी अर्ज

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 वाहन नोंदणी संदर्भातील अन्य कामे - सी एफ ए 03/11/2015 0.10 Click here to Download PDF
2 नोंदणी प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत मिळवणे - फ़ॉर्म नंबर 26 03/11/2015 0.11 Click here to Download PDF
3 वाहनाची मालकी हस्तांतरण - फ़ॉर्म नंबर 29 03/11/2015 0.10 Click here to Download PDF
4 वाहन मालकी बदल प्रकरणात ना-हरकत प्रमाणपत् - फ़ॉर्म नंबर 28 03/11/2015 0.11 Click here to Download PDF
5 वाहनाची मालकी हस्तांतरण - फ़ॉर्म नंबर 30 03/11/2015 0.11 Click here to Download PDF
6 नवीन शिकाऊ अनुज्ञप्ती - फ़ॉर्म नंबर 2 03/11/2015 0.12 Click here to Download PDF
7 वाहन मालकी बदल प्रकरणात ना-हरकत प्रमाणपत् - फ़ॉर्म नंबर 29 03/11/2015 0.10 Click here to Download PDF
8 नवीन पक्के अनुज्ञप्ती - फ़ॉर्म नंबर 4 03/11/2015 0.12 Click here to Download PDF
9 नवीन शिकाऊ अनुज्ञप्ती - फ़ॉर्म नंबर 1 03/11/2015 0.11 Click here to Download PDF
10 अनुज्ञप्ती संदर्भात अन्य कामे - फ़ॉर्म एल सी ओ एन ए 03/11/2015 0.10 Click here to Download PDF
12
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.