मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Center: 022-62426666

​ ​चालू सांख्यिकी

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 नविन वाहन नोंदणी वर्ष 2016-17 28/05/2017 0.45 Click here to Download PDF
2 वापरात असणा-या एकुण वाहनांची दि.31.03.2017 अखेरची संख्या 27/04/2017 0.31 Click here to Download PDF
3 तुलनात्मक तक्ता नविन वाहन नोंदणी 2015-16 व 2016-17 27/04/2017 0.45 Click here to Download PDF
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.