मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

कामगिरी

मोटार वाहन विभाग कामगिरी

वर्ष मंजूर पदे (संख्याा) महसुल वसुली (कोटी मध्ये) शिका उ अनुज्ञप्ती या वर्षाकरिता या वर्षामधील नवीन नेांदणी (लाखांत ) या वर्षामध्ये जारी केलेली अनुज्ञप्ती (लाखाांत ) 2017 वर्षा अखेर अनुज्ञप्ती संख्या प्रगतीवर (लाखात ) 2017 वर्षा अखेर अनुज्ञप्ती संख्या प्रगतीवर (लाखात )
2010-11 3650 3536 22.9 17.23 15.11 213 174.34
2011-12 3650 4197 25.79 20.61 18.29 246 194.32
2012-13 3650 4975 28.01 20.38 18.82 263 214.88
2013-14 4100 511 26.07 20.71 19.47 283 233.94
2014-15 4100 5382 20.33 22.4 16.67 300 255.92
2015-16 4100 5974 29.3 23.03 31.94 332 278.69
2016-17 4100 6798 25.2 25.32 16 348 291.29

सीमा तपासणी नाका

अ.क्र आर्थिक वर्ष तपासलेली वाहने दोषी वाहने महसुल वसुली रूपये (लाखांत )
1 2012-13 10597072 1223570 18939
2 2013-14 12440942 1379146 20871
3 2014-15 1863250 235420 3847.16
4 2015-16 11666835 1484951 27312.99
5 2016-17 827644 1419335 25597
6 2017-18 10485579 1169197 28347
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.