मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

जेष्ठता सुची

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 बृहन्मुंबई कार्यालयातील चतुर्थ श्रेणी संवर्ग कर्मचाऱ्यांची दि​. ​ 01/01/2018 रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची 30/06/2018 1.00 Click here to Download PDF
2 मुख्य टंकलेखक सेवाजेष्ठता यादी 01/01/2018 रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची 30/06/2018 0.21 Click here to Download PDF
3 मोटर वाहन विभागातील ​बृहन्मुंबतील लघुलेखक (उचाश्रेणी/निम्नश्रेणी ) व लघुटंकलेखक यांची दि. 01/01/2018 रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची 30/06/2018 0.29 Click here to Download PDF
4 मोटर वाहन विभागातील बृहन्मुंबईतील वाहन चालकांची दि. ०१/०१/२०१8 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची 30/06/2018 0.53 Click here to Download PDF
5 मोटर वाहन विभागातील ​बृहन्मुंबतील उपलेखापाल /कनिष्ठ लेखापरीक्षक यांची दि. 01/01/2018 रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची 30/06/2018 0.87 Click here to Download PDF
6 मोटर वाहन विभागातील ​बृहन्मुंबतील मुख्य लिपिक (शहर )/लेखापाल शहर/ वरिष्ठ लेखापरीक्षक/सहायक प्रक्रिया योजनाक/कार्यालयीन अधीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल दि. 01/01/2018 रोजीची अंतिम​​ सेवा जेष्ठता सूची 30/06/2018 0.30 Click here to Download PDF
7 वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१8 रोजी अंतिम सेवाजेष्ठता सूची 30/06/2018 1.45 Click here to Download PDF
8 मोटर वाहन विभागातील ​बृहन्मुंबतील कनिष्ठ लिपिक/कर अन्वेक्षक/ सहायक रोखपाल दि. ०१/०१/२०१8 रोजीची ​​अंतिम सेवा जेष्ठता सूची 30/06/2018 5.78 Click here to Download PDF
9 मोटर वाहन विभागातील संपूर्ण राज्यातील मुख्य लिपिक (शहर )/लेखापाल शहर/ वरिष्ठ लेखापरीक्षक/सहायक प्रक्रिया योजनाक/कार्यालयीन अधीक्षक \वरिष्ठ लेखापाल यांची दि. ०१/०१/२०१8 रोजीची अंतिम​​ सेवा जेष्ठता सूची 30/06/2018 0.34 Click here to Download PDF
10 मोटर वाहन विभागातील बृहन्मुंबईतील वाहन चालकांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची 30/05/2017 2.04 Click here to Download PDF
12345678910...
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.