मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

शासन निर्णय

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 ​१५ वर्ष जुन्या डिझेल वाहनांची दिल्ली मधील नोंदणी रद्द करणेबाबत 31/03/2017 0.41 Click here to Download PDF
2 केंद्रीय मोटार वाहन (सुधारणा) नियम 2010 30/11/2010 1.37 Click here to Download PDF
3 सहायक प्रादेशिक पशिवहन अशिकािी या संवर्गाची अंशिम सेवा ज्येष्ठिा सूचीबाबि. 29/11/2017 1.14 Click here to Download PDF
4 वाहनचालक अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण 29/08/2012 0.46 Click here to Download PDF
5 जोड वाहनांमधील बदल 29/06/2011 0.61 Click here to Download PDF
6 कृषी ब्रेकींग ट्रेलर प्रणालीबाबत 28/09/2011 0.32 Click here to Download PDF
7 तंदुरूस्ती प्रमाणपत्र सूचना 28/08/2012 1.21 Click here to Download PDF
8 27.05.2014 रोजीच्या एसटीए २५१ बैठकीचे इतिवृत्त 27/05/2014 5.58 Click here to Download PDF
9 महाराष्ट्र एम व्ही (शालेय बसेससाठी नियमने) नियम, 2011 26/06/2011 0.65 Click here to Download PDF
10 वाहतूक विभाग मध्ये कंत्राटी ड्राइव्हर्स् भरणा 26/05/2016 0.80 Click here to Download PDF
12345678
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.