मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी

क्रमांकविषयदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी गट क दि.24.01.2022 31/01/2022 0.22 Click here to Download PDF
2 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी गट क दि. 28.12.2023 29/12/2023 0.61 Click here to Download PDF
3 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी 2017 29/04/2017 0.24 Click here to Download PDF
4 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी 31.01.2018 27/02/2018 0.28 Click here to Download PDF
5 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी गट ड दि.21.03.2022 24/03/2022 0.42 Click here to Download PDF
6 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी गट क दि.21.03.2022 24/03/2022 0.64 Click here to Download PDF
7 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी गट क दि. 19.12.2022 22/12/2022 2.02 Click here to Download PDF
8 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी गट क दि. 20.03.2024 22/04/2024 1.14 Click here to Download PDF
9 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी गट क 15.02.2021 22/02/2021 1.07 Click here to Download PDF
10 अनुकंपा नियुक्ती प्रतिक्षा यादी गट क दि. 29.02.2024 21/03/2024 1.17 Click here to Download PDF
123
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.