Motor Vehicle Department, Maharashtra

अनुज्ञप्तीची दुय्यम प्रत

कोणाला अर्ज करता येईल

पक्की अनुज्ञप्तीधारक, ज्यांची अनुज्ञप्ती फाटली/निकामी झाली किंवा ज्यांची अनुज्ञप्ती हरवली आहे त्यांना अनुज्ञप्तीच्या दुय्यम प्रतीसाठी अर्ज करता येईल.

ऑनलाईन अर्ज करा

प्रक्रियेच्या प्रवाहासाठी येथे क्लिक करा

आवश्यक दस्तऐवज

  1. प्रपत्र एलएलडी
  2. जुनी अनुज्ञप्ती फाटल्यास/ खराब झाल्यास किंवा हरवले असल्यास पोलीस अहवाल
  3. अलिकडच्या छायचित्राच्या ३ प्रती
  4. शुल्क २१४ रू

सूचना : कोणत्याही व्यक्तीला एकापेक्षा अधिक वाहनचालक अनुज्ञप्ति बाळगता येणार नाही.