मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

वाहन संबंधित फेसलेस सेवा

Sr No Vahan Services Procedure To Apply Where To Apply
1 डीलर पॉइंट नोंदणी View Click Here
2 ना-हरकत प्रमाणपत्र View Click Here
3 वाहन नोंदणीप्रमाणपत्रामधील पत्ता बदल View Click Here
4 दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र View Click Here
5 तात्पुरती वाहन नोंदणी सेवा View Click Here
6 वाहनावरील कर्जबोजा रद्द करणे View Click Here
7 वाहन मालकीचे हस्तांतरण View Click Here
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.