मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

अहवाल आणि सांख्यिकी

अ.क्र. दस्तऐवज फाईलचा आकार वाचा / डाउनलोड
1 कार्यालयनिहाय वाहनांची नवी नोंदणी 41 KB View Pdf
2 कार्यालयनिहाय शिकाऊ अनुज्ञप्ती 24 KB View Pdf
3 वाहनचालक आणि वाहक अनुज्ञप्ती 2014 26 KB View Pdf
5 ३१ मार्च २०१५ रोजी वाहनचालक आणि वाहक अनुज्ञप्ती 25 KB View Pdf
6 ३१ मार्च २०१५ रोजी कार्यालयनिहाय वैध परवाने 39 KB View Pdf
7 कार्यालयनिहाय महसूल वसुली 19 KB View Pdf
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.