मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

संघटनात्मक तक्ता

संघटनात्मक तक्ता

 

मोटार वाहन विभागातील मंजूर, भरलेल्या व रिक्त पदांचा तपशिल – दिनांक ३१.०३.२०१६

अ.क्र. संवर्गाचे नाव मंजूर पदे भरलेली पदे रिक्त पदे
१. परिवहन आयुक्त
२. अपर परिवहन आयुक्त
३. सह परिवहन आयुक्त
४. परिवहन उप आयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी)
५. परिवहन उप आयुक्त (निम्न श्रेणी)
६. उप आयुक्त (लेखा)
७. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी १५ १४
८. सहाय्यक पोलिस आयुक्त
९. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ५६ ५१
१०. मोटार वाहन अभियोक्ता १२ १०
११. सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ९७ ८४ १३
१२. सहा. परिवहन आयुक्त
१३. विधी सल्लागार (कंत्राटी)
१४. मोटार वाहन निरीक्षक ५६७ ४८४ ८३
  एकूण गट - अ ७६१ ६४२ ११९
१५. सहा.मोटार वाहन अभियोक्ता १४ १०
१६. संशोघन अधिकारी
१७. रचना व कार्यपध्दती अधिकारी
१८. प्रशासकीय अधिकारी
१९. प्रक्रिया याजनक
२०. प्रणाली प्रशासक
२१. जनसंपर्क अधिकारी
२२. लंखा अधिकारी १४ ११
  एकूण गट – ब ४६ १७ २९
२३. सहाय्यक मोटार वाहन निरिक्षक ६०२ ३०२ ३००
२४. सहाय्यक प्रणाली प्रशासक
२५. लघुलेखक (उच्च श्रेणी)
२६. कार्यालयीन अधिक्षक ११
२७. मुख्य लिपीक (शहर) ३० ११ १९
२८. वरिष्ठ लेखा परिक्षक १५ १३
२९. वरिष्ठ लेखापाल
३०. लेखापाल (शहर)
३१. सहाय्यक प्रक्रिया योजनक
३२. सहाय्यक लेखा अधिकारी
३३. संशोधन सहाय्यक
३४. लघुलेखक (निम्न श्रेणी) २२ १३
३५. लघुटंकलेखक
३६. कर वसूली अधिकारी २८ २१
३७. वाहन तपासणीस (कंत्राटी) ३९ ३९
३८. उप लेखापाल १४ १३
३९. कनिष्ठ लेखापरिक्षक ९५ ७० २५
४०. मुख्य लिपीक (ग्रामीण) ४४ २९ १५
४१. सांख्यिकी सहाय्यक १५ १२
४२. लेखापाल (ग्रामीण) ४८ ४४
४३. वरिष्ठ लिपीक २८७ २६३ २४
४४. ग्रंथपाल
४५. मुख्य रोखपाल ४६ ४०
४६. मुख्य टंकलेखक
४७. दूरध्वनी चालक
४८. टंकलेखक
४९. लिपिक - टंकलेखक १०३२ ७५७ २७५
५०. सहाय्यक रोखपाल २६३ १९२ ७१
५१. कर अन्वेषक १३० ६९ ६१
५२. वाहन चालक ११९ ९७ २२
  एकूण गट - क २८६६ १९४९ ९१७
५३. आदेशिका वाहक १२
५४. नाईक १९ ११
५५. काटाचालक २४ १५
५६. परिवहन हवालदार १०० ३६ ६४
५७. शिपाई १५१ १०५ ४६
५८. पहारेकरी ६२ ३७ २५
५९. माळी
६०. हमाल
६१. स्वच्छक ५० २८ २२
  एकूण गट - ड ४२७ २३५ १९२
  एकूण गट – ( अ+ब+क+ड) ४१०० २८४३ १२५७
 
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.