मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

आरटीओ प्रक्रिया

केंद्रीय मोटार वाहन नियम,1989 मधील 32 नुसार शुल्क्

अ. क्र. सेवेचे नाव नमूना क्र. दस्तऐवज  वाहनाचा वर्ग  शुल्क रूपये
1 शिकाऊ अनुज्ञप्ती. नमूना 1 1. पत्त्याचा पुरावा. सर्व वाहने. प्रत्येक प्रवर्गासाठी ३१
    नमूना 2 2. वयाचा पुरावा.    
      3. वैद्यकीय प्रमाणपत्र नमूना १-अ    
      4. पारपत्र आकाराचे छायाचित्र (3).    
2 पक्की अनुज्ञप्ती. नमूना 4 1. शिकाऊ अनुज्ञप्ती. सर्व वाहने. 214
      2. पारपत्र आकाराचे छायाचित्र (3).    
3 अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण नमूना 1 1. वैद्यकीय प्रमाणपत्र नमूना १-अ सर्व वाहने. 50
    नमूना 9 2. पारपत्र आकाराचे छायाचित्र (2).    
4 दुय्यम अनुज्ञप्ती. L.L.D. 1. हरवली असल्यास जुनी अनुज्ञप्ती./पोलीस अहवाल सर्व वाहने. 214
      2. पारपत्र आकाराचे छायाचित्र (2).    
5 वाहनचालक अनुज्ञप्तीमध्ये अन्य वर्गीय वाहनाचा समावेश. नमूना 8 1. जुनी अनुज्ञप्ती. सर्व वाहने. 50 + 214
      2. छायाचित्र (2).    
      3. नवीन प्रवर्गासाठी शिकाऊ     
6 आंतरराष्ट्रीय वाहनचालक अनुज्ञप्ती IDP 1. वाहन चालक अनुज्ञप्ती. सर्व वाहने. 500
      2. पारपत्र आकाराचे छायाचित्र (3).    
7 सार्वजनिक वाहने चालविण्याचे अधिप्रमाणन L.P.S.A. 1. अधिवास प्रमाणपत्र नमूना तहसीलदाराकडून S.E.G. सार्वजनिक सेवेतील वाहने. 50+100
      2. एस.पी./पोलीस आयुक्तांनी दिलेले चारित्र्य प्रमाणपत्र      
      3. वैद्यकीय प्रमाणपत्र    
      4. पत्त्याचा पुरावा.    
      5. वाहनचालक अनुज्ञप्ती.    
8 दुय्यम अधीप्रमाणन. D.T.V.B. 1. हरवले असल्यास पोलीस अहवाल. सार्वजनिक सेवेतील वाहने. 100
      2. वाहनचालक अनुज्ञप्ती.    
9 वाहक अनुज्ञप्ती आणि बॅज L.con.A. 1. शालांत प्रमाणपत्र टप्पा वाहतूक 20+150
      2. वैद्यकीय प्रमाणपत्र नमूना M.C.con.    
      3. एस.पी./पोलीस आयुक्तांनी दिलेले चारित्र्य प्रमाणपत्र      
      4. पारपत्र आकाराचे छायाचित्र (3).    
10 वाहक अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण L.con.R 1. वैद्यकीय प्रमाणपत्र नमूना M.C.con. टप्पा वाहतूक 15
2. छायाचित्र (2).
11 वाहक अनुज्ञप्तीसाठी दुय्यम बॅज D.C.B. 1. हरवले असल्यास पोलीस अहवाल टप्पा वाहतूक 150
12 वाहक अनुज्ञप्तीची दुय्यम प्रत C.L.D. 1. पोलीस अहवाल/ खराब झालेली अथवा फाटलेली अनुज्ञप्ती. टप्पा वाहतूक 150
2. छायाचित्र (2).

नोंदणी शुल्क

अ. क्र सेवेचे स्वरूप नमूना क्र. दस्तऐवज वाहनाचा प्रवर्ग शुल्क रूपये
1 नवीन वाहनाची नोंदणी नमूना 20 1. विक्री प्रमाणपत्र नमूना 21. 1. अवैध वाहतूक. 20
2. रस्ता योग्यता प्रमाणपत्र नमूना 22, नमूना 22-अ. 2. मोटार सायकल. 60
3. खरेदीचे देयक (2/4 चाकी साठी). 3. आयातीत मोटार 200
4. तात्पुरती नोंदणी (वाहन अन्य क्षेत्रातून खरेदी केले असल्यास) सायकल  
5. वैध विमा प्रमाणपत्र. 4. हलके मोटार 200
6. प्रवेश कर ना हरकत प्रमाणपत्र ( राज्याबाहेरून खरेदी केलेल्या वाहनांसाठी). वाहन  
7. नमूना 60 मध्ये आयकर घोषणापत्र ( 200 वगळता). 5.मध्यम माल 300
8. जकात पावती. आणि प्रवासी  
9. अनुज्ञप्ती आणि बंधपत्रासह सीमाशुल्क मंजुरी प्रमाणपत्र (आयातीत  वाहन). वाहन.  
10. बॉडी बिल्डर प्रमाणपत्र नमूना 22-अ/भाग (परिवहन वाहने). 6. अवजड माल 400
11. तारणासंदर्भात भांडवलदाराचे संमती पत्र. वाहन.  
12. कृषी ट्रॅक्टर अथवा ट्रेलर असल्यास 7/12 उतारा किंवा तहसीलदार प्रमाणपत्र, नमूना M.T, परिवहन आयुक्तांद्वारे मंजूर रचना  7. आयातीत  मोटार 800
13. पत्त्याचा पुरावा. वाहन.  
14. वाहन निरीक्षणासाठी सादर करावे 8. वर निर्देशित नसलेले अन्य  वाहन . 300
2 दुय्यम प्रमाणपत्र of नोंदणी. नमूना 26 1. खराब झालेली अथवा फाटलेली आर. सी. किंवा हरवलेली असल्यास पोलीस अहवाल  सर्व वाहन प्रकारानुसार नोंदणी शुल्क च्या ५०%
2.  तारणासंदर्भात भांडवलदाराचे संमती पत्र.
3  नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण . नमूना 25 1. नोंदणी प्रमाणपत्र. सर्व अ. क्र. १३ मध्ये नमूद केल्यानुसार
2. निरीक्षणासाठी वाहन सादर करणे 
4 नवीन नोंदणी क्रमांक प्रदान  (ना हरकत प्रमाणपत्रासह इतर राज्यातून येणारी वाहने). नमूना 27 1. मूळ नोंदणी प्राधिकरणाकडून नमूना 28 मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र. सर्व अ. क्र. १३ मध्ये नमूद केल्यानुसार
नमूना FT 2. प्रवेश कर ना हरकत प्रमाणपत्र.
नमूना AT 3. वैध विमा प्रमाणपत्र.
नमूना TCR 4. वैध पीयुसी
नमूना 29 5. नोंदणी प्रमाणपत्र (आर सी) आणि कर प्रमाणपत्र (TC).
नमूना 30  /  TCA 6. पत्त्याचा पुरावा.
नमूना 33 7. जकात पावती.
  8.नोंदणीकृत मालकाचे प्रतिज्ञापत्र
  9.   निरीक्षणासाठी वाहन
5 नोंदणी प्रमाणपत्रात पत्त्यातील बदल नमूना 33 1. नवीन पत्त्याचा पुरावा. सर्व 20
2. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज
3. मूळ नोंदणी प्राधिकरणाकडून नमूना 28 मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र.
6 मालकीचे हस्तांतरण नमूना 29 (2nos) 1.1. ना हरकत प्रमाणपत्र  1. अवैध वाहतूक. 10
नमूना 30 TCA. 1. वाहन अन्य्र क्षेत्र अथवा राज्यातून येणार असल्यास नमूना २८ मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र  2. मोटार सायकल. 30
परिवहन वाहनासाठी टीसीआर नमूना). 2. पत्त्याचा पुरावा. 3. आयातीत  मोटार 100
  3. नमूना 60 मध्ये विक्रेता आणि खरेदीदाराकडून आयकर घोषणापत्र   (दुचाकी वगळता). सायकल.  
  4. सर्व वैध दस्तऐवज. 4. हलके मोटार वाहन 100
    5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन. 200
    6. अवजड माल आणि पास  वाहन.  
    7. आयातीत  मोटार 300
    वाहन.  
    8. वर निर्देशित नसलेले अन्य  वाहन . 400
       
      150
7  वाहन मालकाच्या मृत्युपश्चात मालकीचे हस्तांतरण  . नमूना 30 1.  नोंदणीकृत मालकाच्या संबंधी मृत्यु प्रमाणपत्र  1. अवैध वाहतूक. 10
नमूना 31 2. वारसा प्रमाणपत्र. 2. मोटार सायकल. 30
  3. वारसाचे प्रतिज्ञापत्र. 3. आयातीत  मोटार 100
  4. पत्त्याचा पुरावा. सायकल.  
  5. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज  4. हलके मोटार वाहन 100
    5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन. 200
    6. अवजड माल आणि पास  वाहन.  
    7. आयातीत  मोटार 300
    वाहन.  
    8. वर निर्देशित नसलेले अन्य  वाहन . 400
       
      150
8 सार्वजनिक लिलावात खरेदी केलेले वाहन  नमूना 30 1. वाहनाचा लिलाव प्राधिकृत करणारी शासकीय आदेशाची प्रमाणित प्रत  1. अवैध वाहतूक. 10
नमूना 32 2.  लिलाव करण्यासाठी प्राधिकृत व्यक्तीच्या स्वाक्षरीसह खरेदीदाराला वाहन विकत असल्याचा आदेश   2. मोटार सायकल. 30
  3. पत्त्याचा पुरावा. 3. आयातीत  मोटार सायकल 100
  4. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज     
    4. हलके मोटार वाहन 100
    5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन. 200
    6. अवजड माल आणि पास  वाहन.  
    7. आयातीत  मोटार 300
    वाहन.  
    8. वर निर्देशित नसलेले अन्य  वाहन . 400
       
      150
9 भांडवलदाराच्या नावे मालकीचे हस्तांतरण  नमूना 30 1. वाहनाच्या ताब्यासंदर्भात भांडवलदाराकडून पुरावा 1. अवैध वाहतूक. 10
नमूना  36 2. न्यायालयात कोणताही खटला प्रलंबित नसल्याचा पुरावा  2. मोटार सायकल. 30
  3. नोंदणीकृत मालकाद्वारे ना हरकत प्रमाणपत्र  3. आयातीत मोटार 100
  4. पत्त्याचा पुरावा. सायकल  
  5. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज  4. हलके मोटार वाहन. 100
    5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन. 200
    6. अवजड माल आणि पास वाहन.  
    7. आयातीत मोटार 300
    वाहन.  
    8. वर निर्देशित नसलेले अन्य  वाहन  400
       
      150
10 भाडे खरेदी कराराचे समर्थन नमूना 34 (2). 1. भांडवलदाराकडून विनंतीपत्र सर्व 100
2. विमा प्रमाणपत्र.
3. आर. सी.
4. टी. सी.
11 भाडे खरेदी करार समाप्त. नमूना 35 (2). 1. भांडवलदाराकडून विनंतीपत्र सर्व 100
2. विमा प्रमाणपत्र.
3. आर. सी.
4. टी. सी.
12 ना हरकत प्रमाणपत्र. नमूना 29 1. मोटार वाहन कर भरणेचा पुरावा  सर्व शुल्क नाही.
नमूना 28 (3 चेसीस प्रिंटसह). 2. नोंदणी प्राधिकरणाच्या फिर्यादी शाखेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र 
  3. पोलीस आयुक्त किंवा एसपी द्वारे ना हरकत प्रमाणपत्र  (मुंबईबाहेर जाणाऱ्या वाहनांसाठी ).
  4. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज 
13 योग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण. C.F.R.A. 1. योग्यतेचे पूर्वीचे प्रमाणपत्र  1. हलके मोटार वाहन (परिवहन). 200
2. नोंदणीकृत प्राधिकरणाच्या फिर्यादी शाखांद्वारे ना हरकत प्रमाणपत्र . 2. मध्यम माल आणि प्रवासी. 300
3. सर्व वैध दस्तऐवज. 3. अवजड माल आणि प्रवासी.  
4. वाहन निरीक्षणासाठी 4. दु चाकी व तीन चाकी वाहने 400
     
    100
14 योग्यतेचे दुय्यम प्रमाणपत्र  C.R.L.D. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज. सर्व 100
15  मोटार वाहनात फेरफार. नमूना BT 1. फेरफाराचे कारण आणि पुरावा .   50
नमूना BTI 2. फेरफार करायच्या इंजिन चेसीस आणि बॉडीच्या मोजमापासह खरेदीचे बील
  3. भांडवलदाराकडून ना हरकत प्रमाणपत्र 
16 नियम ४६ अंतर्गत अपील नमूना 20.     100
17 एफ सी प्रदान अथवा नूतनीकरणासाठी चाचणीचे आयोजन  नमूना 38.   दुचाकी/तीन चाकी वाहन 100
हलके मोटार वाहन 200
मध्यम मोटार वाहन 300
अवजड मोटार वाहन 400
18 प्राधिकरणाचे पत्र प्रदान आणि नूतनीकरण        5,000
19 प्राधिकरणाद्वारे दुय्यम पत्र जारी        5,000
20 नियम ७० अंतर्गत अपील       400

परवाना शुल्क

अ.क्र. नियम     कामाचे स्वरुप अर्ज नमुना शुल्क्‍
1. नियम 75 (1)   मोटार कॅब मीटर सह P. CO.P.A.  
    1 परवाना शुल्क   500
    2 नुतणीकरण शुल्क   500
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   500
      मोटार कॅब विना मीटर सह P. CO.P.A.  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
      मॅक्सी कॅब P. CO.P.A.  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
      वरिल अ. ब. क मधील वाहना व्यतिरिक्त इतर वाहने P. CO.P.A.  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
      टप्पा वाहन P. ST.P.A.  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
      माल मोटार वाहन P.C.D.C.A  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
      खाजगी सेवा वाहन P.PR.S.A  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
2     पर्यटक कॅब P.CO.T.A  
    1 परवाना शुल्क   1500
    2 नुतणीकरण शुल्क   1500
      पर्यटक कॅब वाहना व्यतिरिक्त इतर पर्यटक वाहने    
    1 परवाना शुल्क   5000
    2 नुतणीकरण शुल्क   5000
3     1 2 राष्ट्रीय परवाना N.P.GD.C.A  
      परवाना शुल्क   1500
      नुतणीकरण शुल्क   1500
4     1 तात्पुरता परवाना प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यासाठि किंवा त्यांच्या भागासाठी P.Tem.A 1000
      2 तात्पुरता परवाना प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यासाठि किंवा त्यांच्या भागासाठी   1000
5 नियम 75 (2)     ऑटोरिक्षा परवाना P.CO.P.A  
      1 मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र   15000
      2 मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षत्रा व्यतिरिक्त   10000
6       टॅक्सी परवाना    
        मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र   25000
        मुंबई महानगरक्षेत्रा व्य् तिरिक्त्‍ परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र   20000
7       ऑटोरिक्षा सहित  कॅब संवर्गातील परवाव्यांचे हस्तांतरण. Tr.P.A 20000
      1 मुंबई शहर व उपनगर, ठाणे व पुणे शहर.   25000
      2 वरिल नमुदठिकाणे वगळता महाराष्ट्र राज्याकरिता   5000
      3 खालील नमूद अर्जदारांना शुल्क्‍ माफ आहे.
  1. वारसदार
  2. न्यालयांच्या आदेशान्वये झालेले हस्तांतरण
  3. कुंटुबामधील हस्तांतरण
   
8 विषेश परवाना 88(8) नुसार     प्रवासी वाहूतुक कुठल्याही प्रदेशा करिता किंवा राज्याकरिता करण्याकरिता  भाडे तत्त्वावर करार केल्यास P.Co.S.P.A 300
9       विहित तत्त्वावर मुदतीत परवाना नुतनीकरण न केल्यास    

अ).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दोन महिन्याच्या आत दोनशे रूपये;
ब) उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर चार महिन्याच्या आत पाचशे रूपये;

क) उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर सहा महिन्याच्या आत एक हजार रूपये;
ड).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर आठ महिन्याच्या आत दोन हजार रूपये;
इ).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दहा महिन्याच्या आत चार हजार रूपये;
ई) उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर पाच हजार दोनश;   मोटार वाहन कायदा 1988 वेकलम 81 (2) अन्वेय परवाना नुतनीकरणकरिता अर्ज हा परवाना मुदत समाप्तीच्या दिंनाका पूर्वी 15 दिवस करणे आवश्‍यक आहे. तरी सर्व परवाना धारकांना आवाहन करण्यात येते की परवाना नुतणीकरणाचे अर्ज मुदत समाप्तीच्या दिनांकाच्या 15 दिवस अगोदर कार्यालयात सादर करावेत अन्यथा रु. 5000/- नुतणीकरणाचा दंड शुल्कासह आकारण्यात येईल. तसेच तद्नंतर प्रति माह रु.5000 याप्रमाणे दंड आकारणी करण्यात येईल.

या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.