मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

प्रादेशिक कार्यालये

प्रा प कार्यालय / प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे पत्ते,‍ टेलिफोन क्रमांक व ई-मेल आयडी

क्र. कार्यालयाचे नाव नोंदणी क्रमांकाची आद्याक्षरे कार्यालयाचा पत्ता दूरध्वनी क्रमांक ई-मेल आयडी गुगल लोकेशन
1. मुंबई (मध्य) एमएच-01 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,जुने बॉडीगार्ड लेन, तुळशीवाडी, ताडदेव, मुंबई – 400 034. 022-23551515 rto.01-mh@gov.in Link
2. मुंबई (पश्चिम) एमएच-02 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,111-डी, आंबिवली व्हिलेज, न्यु मनिष नगर समोर, वर्सोवा रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई – 400 053. 022-26323315, 022-26362252 rto.02-mh@gov.in Link
3. मुंबई (पूर्व) एमएच-03 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वडाळा ट्रक टर्मिनल, बिल्डींग बी-2, दुसरा मजला, वडाळा, मुंबई – 400 037. 022-24036221/022-24036479/022-24036518/022-24036261 rto.03-mh@gov.in Link
  मुंबई (पूर्व) वरळी एमएच-03 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, शासकीय परिवहन सेवा बिल्डींग शेजारी, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई – 400 025. 022-24935857 rto.03-mh@gov.in
4. ठाणे एमएच-04 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मध्यवर्ती कारागृहाजवळ, ठाणे – 400 601. 022-25446787/022-25363838/022-25365660 rto.04-mh@gov.in Link
  ठाण मर्फी एमएच-04 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मर्फी कंपनीच्या बाजुला, LIC इमारतीजवळ, ठाणे (प) 022-25823400 rto.04-mh@gov.in
5. कल्याण एमएच-05 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,सह्याद्री नगर, चिकणघर, बिर्ला कॉलेजजवळ, कल्याण, जि. ठाणे – 421 301. 0251-2230505/0251-2230888 dyrto.05-mh@gov.in Link
6. पेण एमएच-06 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, विकास स्मृती, पेण-खोपोली रोड, उत्कर्ष नगर, ता. पेण,जि. रायगड – 402 107. 02143-252234/02143-252808/02143-255868 dyrto.06-mh@gov.in Link
7. सिधुदूर्ग एमएच-07 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मु. पो. ओरस, मुंबई-गोवा महामार्गाजवळ, ता. कुडाळ, जि.सिधुदूर्ग – 416 520. 02362-229050/02362-229020 dyrto.07-mh@gov.in Link
8. रत्नागिरी एमएच-08 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सर्वे नं. 56, गणेश नगर, पामोडी खुर्द, कुवारबाव,जि. रत्नागिरी – 415 612. 02352-229444/02352-230377 dyrto.08-mh@gov.in Link
9. कोल्हापूर एमएच-09 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 204, ई, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर – 416 003. 0231-2663131/0231-2665454 rto.09-mh@gov.in Link
10. सांगली एमएच-10 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, माधवनगर रोड, औद्यागिक वसाहत, सांगली – 416 416. 0233-2310555/0233-2310888/0233-2311099 dyrto.10-mh@gov.in Link
11. सातारा एमएच-11 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सर्वे नं. 409/6, 515/1 आणि 515/2, सातार क्लब सामोर, सदर बाजार कॅम्प, सातारा – 415 001 02162-230330/02162-235888 dyrto.11-mh@gov.in Link
12. पुणे एमएच-12 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 39, डॉ आंबेडकर रोड, संगम ब्रीज जवळ, पुणे – 411 001. 020-26058282/020-26058080/020-26058090/020-26058555/020-26057414/020-26059536 rto.12-mh@gov.in Link
  पुणे आळंदी रोड एमएच-12 आळंदी रोड, विश्रांतीवाडी, पुणे. 020-26057411 rto.12-mh@gov.in Link
13. सोलापूर एमएच-13 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, विजापूर रोड, एस.टी. कॉलनी, सुंदरनगर, सोलापूर – 413 004. 0217-2303099/0217-2303199 dyrto.13-mh@gov.in Link
14. पिंपरीचिंचवड एमएच-14 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पूर्ण कॉम्प्लेक्स, ए विंग,टेल्को गेट समोर,चिखली रोड,चिंचवड, पुणे - 411 019. 020-27492828 dyrto.14-mh@gov.in Link
15. नाशिक एमएच-15 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पेठ रोड, पंचवटी, नाशिक - 422 004. 0253-2229001/0253-2229005/0253-2229009 rto.15-mh@gov.in Link
16. अहमदनगर एमएच-16 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बंगला क्रमांक 8, नगर बंबोरी रोड, अहमदनगर. 0241-2431530/0241-2430114 dyrto.16-mh@gov.in Link
17. श्रीरामपूर. एमएच-17 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,श्रीरामपूर, हरेगाव फाटा नेवासा रोड, शिरसगाव, ता. श्रीरामपूर जि. अहमदनगर- ४१३७०९. 02422-241102, 02422-241105 dyrto.17-mh@gov.in Link
18. धुळे. एमएच-18 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दुध भवन, मुंबई आग्रा रोड, मोहाडी परीसर, धुळे – 424 001. 02562-281351. rto.18-mh@gov.in Link
19. जळगाव. एमएच-19 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 7 आदर्श नगर, महाबळ कॉलनी रोड, डी. एस. पी. बंगल्याजवळ, जळगाव – 425 001. 0257-2261819/0257-2262619 dyrto.19-mh@gov.in Link
20. औरंगाबाद. एमएच-20 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रेल्वे स्टेशनजवळ, औरंगाबाद – 431 001. 0240-2331133/0240-2331135/0240-2321164 rto.20-mh@gov.in Link
21. जालना. एमएच-21 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अतिरीक्त ‍औद्योगिक वसाहत, नागेवाडी, जालना औरंगाबाद रोड, जालना. 02482-220929 dyrto.21-mh@gov.in Link
22. परभणी. एमएच-22 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मानवत रोड, पेडगाव, परभणी – 413 715. 02452-291000. dyrto.22-mh@gov.in Link
23. बीड. एमएच-23 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जालना रोड, मौजे घोसापूरी, नमलगाव फाटा, बीड – 431 122. 02442-222632 dyrto.23-mh@gov.in Link
24. लातूर. एमएच-24 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन भवन, बाभळगाव रोड, लातूर – 413 512. 02382-242434/02382-242435 rto.24-mh@gov.in Link
25. उस्मानाबाद. एमएच-25 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्लॉट क्र. 18, एम. आय. डी. सी., उस्मानाबाद – 413 501. 02472-227555/02472-221555 dyrto.25-mh@gov.in Link
26. नांदेड. एमएच-26 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्लॉट नं. पी-149, एम. आय. डी. सी., सिडको नांदेड – 431 603. 02462-259900/02462-219900/02462-228900 rto.26-mh@gov.in Link
27. अमरावती. एमएच-27 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कलेक्टर कॉम्प्लेक्स जवळ, अमरावती – 444 602. 0721-2662606/0721-2662032 rto.27-mh@gov.in Link
28. बुलढाणा. एमएच-28 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मलकापूर रोड समोर, ता. व जि. बुलढाणा – 443 001. 07262-242244 dyrto.28-mh@gov.in Link
29. यवतमाळ. एमएच-29 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, यवतमाळ नागपूर रोड, कळंब नाक्याजवळ, यवतमाळ – 445 001. 07232-255111/07232-241700 dyrto.29-mh@gov.in Link
30. अकोला. एमएच-30

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे कार्यालय, मंगरुळपीर रोड, रिजनल वर्कशॉप समोरील इमारत, खडकी बु. ता.जि. अकोला - 444004

0724-2410288 dyrto.30-mh@gov.in Link
31. नागपूर (शहर) एमएच-31 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गिरीपेठ पोस्ट कार्यालयासमोर, अमरावती रोड, नागपूर – 440 001. 0712-2561698/0712-2560781/0712-2554609 rto.31-mh@gov.in Link
32. वर्धा एमएच-32 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रशासकीय इमारत, ‍ जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, सेवग्राम रोड, वर्धा – 442 001. 07152-243543/07152-252400 dyrto.32-mh@gov.in Link
33. गडचिरोली एमएच-33 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नवीन प्रशासकीय इमारत, ‍ जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली – 442 605. 07132-222195 dyrto.33-mh@gov.in Link
34. चंद्रपूर एमएच-34 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,एल आय सी इमारती मागे, जेल नगर वॉर्ड, चंद्रपूर – 442 401. 07172-255372/07172-272555 dyrto.34-mh@gov.in Link
35. गोंदिया एमएच-35 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, फुलचुर नाका, फुलचुर टोला, गोंदिया – 441 601 07182-237321 dyrto.35-mh@gov.in Link
36. भंडारा एमएच-36 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रशासकीय इमारत, राष्ट्रीय महामार्ग् क्र.6, भंडारा – 441 904 07184-288165 dyrto.36-mh@gov.in Link
37. वाशिम एमएच-37 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बी एड कॉलेज बिल्डींग, रिसोड रोड, वाशिम – 444 505 07252-235244 dyrto.37-mh@gov.in Link
38. हिगोली एमएच-38 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जैसवाल सदन, एम आय डी सी, लिबाळा मक्ता, हिगोली – 431 513. 02456-248048 dyrto.38-mh@gov.in Link
39. नंदुरबार एमएच-39 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, शासकीय दूध योजना इमारत, जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय, साखरी रोड, नंदुरबार – 425 412. 02564-223522 dyrto.39-mh@gov.in Link
40. नागपूर (ग्रामीण) एमएच-40 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, इंदोरा लाल गोडावून नं.9, टेका नाका, कामठी रोड, नागपूर (ग्रा) – 440 014 0712-2630574/0712-2630647 rto.40-mh@gov.in Link
41. मालेगांव एमएच-41 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मालेगांव तालुका शेतकरी सहकारी संघ इमारत, मार्केट यार्ड, मालेगांव कॅम्प, मालेगांव, नाशिक – 423 105. 02554-258850 dyrto.41-mh@gov.in Link
42 बारामती एमएच-42 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पी-91, कल्याणी कॉर्नर, कटफळ क्षेत्र, एम आय डी सी, बारामती – 413 133. 02112-243111/02112-243305 dyrto.42-mh@gov.in Link
43 नवी मुंबई एमएच-43 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, धान्य मार्केट, सेक्टर नं. 19 ब, टी ब्लॉक, गेट क्र. 7, नवी मुंबई – 400 703 022-27840702/022-27830701/022-27839345 dyrto.43-mh@gov.in Link
44 अंबाजोगाई एमएच-44 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोगाईवाडी, ता. अंबाजोगाई,जि. बीड - 431517. 02446-247755/02446-246673 dyrto.44-mh@gov.in Link
45 अकलुज एमएच-45 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकलूज, ता. माळशिरस,जि. सोलापूर – 413 101. 02185-231231/02185-22755 dyrto.45-mh@gov.in Link
46 पनवेल. एमएच-46 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, केंद्रीय सुविधा इमारत, लोखंड व पोलाद बाजार, कळंबोली, ता. पनवेल,जि. रायगड – 410 218. 022-27424444/022-27425555 rto.46-mh@gov.in Link
47 बोरीवली. एमएच-47 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 53/4, बी. एम. सी. रोड, डेपो बिल्डींग, कांजरपाडा, मॅकडोनाल्डच्या बाजूला, दहीसर ‍(प.) - 400 068. 022-28919768 dyrto.47-mh@gov.in Link
48 वसई. एमएच-48 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मु. पो. चंदनसार, भाटपाडा,विरार (पूर्व), ता. वसई,जि. ठाणे – 401 303. 0250-25238888/0250-25248888 dyrto.48-mh@gov.in Link
49 नागपूर शहर (पूर्व). एमएच-49 उप.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (पूर्व) नागपूर सुधार प्रन्यास सभागृह डिप्टी सिग्नल, चिखली लेआउट नागपूर-440035. 0712-2681215 dyrto.49-mh@gov.in Link
50 कराड. एमएच-50 उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, शारदा मंगल कार्यालय, मौजे – पाडळी, कराड पाटण रोड, ता. कराड,जि. सातारा – 415 104. 02164-255500/02164-255300(fax) dyrto.50-mh@gov.in Link
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.