मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

आयुक्त कार्यालय

परिवहन आयुक्त कार्यालय

पत्ता: एमटीएनएल इमारत,  फाऊन्टेन 2 इमारत, 5 वा मजला, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001

चौकशी फोन: 22615074
फॅक्स: 22615073

 
Sr. No. Name Designation Office Tel. No. Email Id
1
श्री शेखर चन्ने, आय.ए.एस .
परिवहन आयुक्त

22614721,

22614722

transport.commr-mh@gov.in
2
श्री एस.बी. सहस्त्रबुध्दे

अपरपरिवहन आयुक्त

22614723 adtc.tpt-mh@gov.in
3 श्री ए.एन. भालचंद्र  सह परिवहन आयुक्त (अति. कार्यभार) 22614724 jttc.tpt-mh@gov.in
4 श्री जितेंद्र पाटील उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) 22614726  
5
श्री ए.एन. भालचंद्र 
उप परिवहन आयुक्त (अं-1) 22614727 dytcenf1.tpt-mh@gov.in
6 श्री.पुरुषोत्तम निकम उप परिवहन आयुक्त (अं-2)
 
22615075 dytcenf2.tpt-mh@gov.in
7
श्री राजेंद्र कदम
 
उप परिवहन आयुक्त (निरिक्षण) 22617103 dytcinspect.tpt-mh@gov.in
8
श्री एस.एम. चव्हाण
 
उप परिवहन आयुक्त (संगणक) (अति. कार्यभार) 22616498 dytccomp.tpt-mh@gov.in
9
श्री सुधीर नाकाडी
 
उप आयुक्त (लेखा)
 
22642223 cao.tpt-mh@gov.in
10
श्री प्रदीप शिंदे
 
सहाय्यक पोलिस आयुक्त (दक्षता)
 
22614075 acpvig.tpt-mh@gov.in
11 रिक्त मोटार वाहन अभियोक्ता 22642879  
12 रिक्त
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
 
   
13
श्री एस.एम. चव्हाण
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
 
20826498  
14
श्री राजेंद्र नेरकर
सहाय्यक परिवहन आयुक्त
   
15
श्री सचीनकुमार गिरी
 
सहाय्यक परिवहन आयुक्त
   
16 रिक्त
सहाय्यक परिवहन आयुक्त
   
17
श्री एकनाथ आंबेकर
प्रशासकीय अधिकारी (अति. कार्यभार)
   
18
श्रीमती. आर.डी.पाटील
लेखा अधिकारी (1)
   
19
श्री आर.आर. सपकाळ
 
लेखा अधिकारी (2)
 
   
20
रिक्त  
संशोधन अधिकारी
  ro.tpt-mh@gov.in
21 श्री चासकर
 
जनसंपर्क अधिकारी
22615074  
22 जे.बी.पाटील  सह आयुक्त रस्ता सुरक्षा 22615073  
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.