मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

आयुक्त कार्यालय

परिवहन आयुक्त कार्यालय

पत्ता: एमटीएनएल इमारत,  फाऊन्टेन 2 इमारत, 5 वा मजला, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001

चौकशी फोन: 22615074
फॅक्स: 22615073

 
Sr. No. Name Designation Functioning Office Tel. No. Email Id
1
श्री अविनाश ढाकणे, भा.प्र.से.
परिवहन आयुक्त
 

22614721,

22614722

transport.commr-mh@gov.in
2
श्री जितेंद्र पाटील

अपरपरिवहन आयुक्त (अति. कार्यभार)

1.परवाना संबंधित कामकाज
2.राज्य परिवहन प्राधिकरण
22614723 adtc.tpt-mh@gov.in
3
श्री दिनकर मनवर
सह परिवहन आयुक्त (अति. कार्यभार) 1. कर विषयक कामकाज
2. पत्रांची आवक/जावक नोंदणी
3. रचना व कार्यपध्दती
22614724 jttc.tpt-mh@gov.in
4
श्री दिनकर मनवर
उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) राजपत्रित अधिकारी व कार्यकारी
अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या 
आस्थापनाविषयक बाबी.
22614726

dytcadmin.tpt-mh@gov.in

5
श्री जितेंद्र पाटील
उप परिवहन आयुक्त (अं-1) 1.परवाना संबंधित कामकाज
2.राज्य परिवहन प्राधिकरण
3.प्रदुषण नियंत्रण
22614727 dytcenf1.tpt-mh@gov.in
6 श्री अभय देशपांडे उप परिवहन आयुक्त (अं-2) 1.धोरण अंमलबजावणी
2. लोकसभा/विधानसभा तारांकित,
लक्षवेधी, विधेयक, कपातसुचना
संदर्भातील कार्यवाही करणे
3. वाहन अपघात संदर्भातील उपाययोजना
22615075 dytcenf2.tpt-mh@gov.in
7
श्री  प्रकाश जाधव
उप परिवहन आयुक्त (निरिक्षण) 1. मोटार वाहन कर कायदा व मोटार वाहन 
कर नियम अंतर्गत करावयाच्या सुधारणा
2. रचना व कार्यपध्दती
3. परिवहन आयुक्त कार्यालयातील पत्रांची आवक जावक नोंदणी
4. मोटार वाहन विभागाची सांख्यिकी आकडेवारी
 विविध कार्यालयातून संकलित करणे.
22617103 dytcinspect.tpt-mh@gov.in
8
श्री संदेश चव्हाण
 
उप परिवहन आयुक्त (संगणक) (अति. कार्यभार) परिवहन विभागाचे संगणकीकरण 20826498 dytccomp.tpt-mh@gov.in
9
श्री तुळशीदास सोळंके
 
उप आयुक्त (लेखा)
 
1. अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रके तपासणे
2. जमा व खर्च यांचा मेळ तपासणे,
लोकलेखा समितीचा अहवाल तपासून पत्रव्यवहार,
कार्यक्रम अंदाजपत्रक, पी.एम.आर. माहिती जमा 
करुन तपासणे व सादर करणे.
3. अनुदानाची मागणी व खर्चाचा तपशिल शासनास
सादर करणे.
22642223 cao.tpt-mh@gov.in
10
श्री अविनाश सावंत
 
सहाय्यक पोलिस आयुक्त (दक्षता)
 
विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबतच्या प्राप्त
तक्रारी/निवेदने यांच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष भेटी
देऊन चौकशी करणे, प्राप्त तक्रारींचे निराकरण
व अहवाल सादर करणे.
22614075 acpvig.tpt-mh@gov.in
11
श्री प्रकाश जाधव
मोटार वाहन अभियोक्ता (अति. कार्यभार) 1. कार्यालयास प्राप्त झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणांवर
कार्यवाही करणे.
2. परिच्छेदनिहाय उत्तरे/शासनास पत्रव्यवहार
/न्यायालयात सुनावणीस हजर राहणे.
22642879  
12 श्री हेमंत पाटील
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
 
     
13
श्री  अनिल वळीव
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
 
  20826498  
14
श्री  जयेश चिपळूणकर
सहाय्यक मोटार वाहन अभियोक्ता ( अति. कार्यभार)
1. कार्यालयास प्राप्त झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणांवर
कार्यवाही करणे.
2. परिच्छेदनिहाय उत्तरे/शासनास पत्रव्यवहार
/न्यायालयात सुनावणीस हजर राहणे.
   
15
श्री कैलास कोठावदे
 
सहाय्यक परिवहन आयुक्त
     
16 श्री स्वप्नील भोसले
सहाय्यक परिवहन आयुक्त
     
17
श्री  महादेव बिनेकर
प्रशासकीय अधिकारी (अति. कार्यभार)
1.राजपत्रित अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी,
कर्मचारी आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांच्या 
आस्थापनाविषयक बाबी हाताळणे.
2. परिवहन आयुक्त कार्यालयातील लिपिक 
वर्गीयांच्या सेवाविषयक बाबी.
3. मोटार वाहन विभागाच्या लिपिकवर्गीय
व चतुर्थश्रेणी संवर्गातील सेवाविषयक
बाबी हाताळणे.
   
18
श्रीमती. जया बांदकर
लेखा अधिकारी (1)
1. परिवहन आयुक्त कार्यालयातील
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते
प्रदान करण्याबाबतची देयके तयार करणे.
2. आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम
पाहणे.
   
19
श्री आर.आर. सपकाळ
 
लेखा अधिकारी (2)
 
1. अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रके तपासणे
2. जमा व खर्च यांचा मेळ तपासणे,
लोकलेखा समितीचा अहवाल तपासून पत्रव्यवहार,
कार्यक्रम अंदाजपत्रक, पी.एम.आर. माहिती जमा 
करुन तपासणे व सादर करणे.
3. अनुदानाची मागणी व खर्चाचा तपशिल शासनास
सादर करणे.
   
20
अल्पना नाईक
संशोधन अधिकारी (अति. कार्यभार)
1.मोटार वाहन विभागातील सांख्यिकी
माहितीचे संकलन करणे
2.सांख्यिकी माहिती प्रकाशित करणे
3.सांख्यिकी माहितीचे पुस्तक छपाई करुन
घेणे.
  ro.tpt-mh@gov.in
21 श्री अभय वर्तक
 
जनसंपर्क अधिकारी  
(अति. कार्यभार)
1. मोटार वाहन विभागासंबंधीत माहिती
जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रसिध्दी
माध्यमांमार्फत कार्यवाही करणे.
2. मोटार वाहन विभागासंबंधीत वर्तमानपत्रांमध्ये
प्रसिध्द झालेली माहिती वरिष्ठांना सादर करणे.
3. माहिती अधिकारातील कामकाज.
22615074 dytcadmin.tpt-mh@gov.in
22 श्री जे.बी.पाटील  सह आयुक्त रस्ता सुरक्षा 
(अति. कार्यभार)
रस्ता सुरक्षा विषयक धोरणे/बाबी/ योजना 22614726

roadsafety.maharashtra@gmail.com

23  रिक्त परिवहन उपायुक्त, रस्ता सुरक्षा ( अति. कार्यभार) रस्ता सुरक्षा विषयक धोरणे/बाबी/ योजना   roadsafety.maharashtra@gmail.com
24 संजीव कांबळे  सहाय्यक पोलीस आयुक्त, रस्ता सुरक्षा रस्ता सुरक्षा विषयक धोरणे/बाबी/ योजना    
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.