मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

आयुक्त कार्यालय

परिवहन आयुक्त कार्यालय

पत्ता: एमटीएनएल इमारत,  फाऊन्टेन 2 इमारत, 5 वा मजला, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001

चौकशी फोन: 22615074
फॅक्स: 22615073

 
Sr. No. Name Designation Functioning Office Tel. No. Email Id
1
श्री विवेक भीमनवार, भा.प्र.से.
परिवहन आयुक्त
 

22614721,

22614722

transport.commr-mh@gov.in
2
श्री जितेंद्र पाटील

अपरपरिवहन आयुक्त (अति. कार्यभार)

1.परवाना संबंधित कामकाज
2.राज्य परिवहन प्राधिकरण
22614723 adtc.tpt-mh@gov.in
3
श्री जितेंद्र पाटील

सह परिवहन आयुक्त  1. कर विषयक कामकाज
2. पत्रांची आवक/जावक नोंदणी
3. रचना व कार्यपध्दती
22614724 jttc.tpt-mh@gov.in
4
श्री संजय मेत्रेवार
उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) (अति. कार्यभार) राजपत्रित अधिकारी व कार्यकारी
अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या 
आस्थापनाविषयक बाबी.
22614726

dytcadmin.tpt-mh@gov.in

dycommr.admin@gmail.com

dycommr.trg@gmail.com

5
श्री जितेंद्र पाटील
उप परिवहन आयुक्त (अं-1) (अति. कार्यभार) 1.परवाना संबंधित कामकाज
2.राज्य परिवहन प्राधिकरण
3.प्रदुषण नियंत्रण
22614727

dytcenf1.tpt-mh@gov.in

dycommr.enf1@gmail.com

6 श्री महेश देवकाते उप परिवहन आयुक्त (अं-2) (अति. कार्यभार) 1.धोरण अंमलबजावणी
2. लोकसभा/विधानसभा तारांकित,
लक्षवेधी, विधेयक, कपातसुचना
संदर्भातील कार्यवाही करणे
3. वाहन अपघात संदर्भातील उपाययोजना
22615075

dytcenf2.tpt-mh@gov.in

dycommr.enf2@gmail.com

7
श्री महेश देवकाते
उप परिवहन आयुक्त (निरिक्षण)(अति. कार्यभार) 1. मोटार वाहन कर कायदा व मोटार वाहन 
कर नियम अंतर्गत करावयाच्या सुधारणा
2. रचना व कार्यपध्दती
3. परिवहन आयुक्त कार्यालयातील पत्रांची आवक जावक नोंदणी
4. मोटार वाहन विभागाची सांख्यिकी आकडेवारी
 विविध कार्यालयातून संकलित करणे.
22617103

dytcinspect.tpt-mh@gov.in

dycommr.inspect@gmail.com

8
श्री संदेश चव्हाण
 
उप परिवहन आयुक्त (संगणक) (अति. कार्यभार) परिवहन विभागाचे संगणकीकरण 20826498 dytccomp.tpt-mh@gov.in
9
श्री विद्यासागर हिरमुखे
 
उप आयुक्त (लेखा)
 
1. अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रके तपासणे
2. जमा व खर्च यांचा मेळ तपासणे,
लोकलेखा समितीचा अहवाल तपासून पत्रव्यवहार,
कार्यक्रम अंदाजपत्रक, पी.एम.आर. माहिती जमा 
करुन तपासणे व सादर करणे.
3. अनुदानाची मागणी व खर्चाचा तपशिल शासनास
सादर करणे.
22642223

dytcaccts.tpt-mh@gov.in

dycommr.accts@gmail.com

cao.tpt-mh@gov.in

10
श्री सिध्दार्थ गाडे
 
सहाय्यक पोलिस आयुक्त (दक्षता)
 
विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबतच्या प्राप्त
तक्रारी/निवेदने यांच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष भेटी
देऊन चौकशी करणे, प्राप्त तक्रारींचे निराकरण
व अहवाल सादर करणे.
22614075 acpvig.tpt-mh@gov.in
11
श्री सुनिल अहेर
मोटार वाहन अभियोक्ता (अति. कार्यभार) 1. कार्यालयास प्राप्त झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणांवर
कार्यवाही करणे.
2. परिच्छेदनिहाय उत्तरे/शासनास पत्रव्यवहार
/न्यायालयात सुनावणीस हजर राहणे.
22642879 legal.tco@gmil.com
12  रिक्त
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
 
     
13
श्री अनिल वळीव
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
 
  20826498  
14
श्री जयेश चिपळूणकर
सहाय्यक मोटार वाहन अभियोक्ता            ( अति. कार्यभार)
1. कार्यालयास प्राप्त झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणांवर
कार्यवाही करणे.
2. परिच्छेदनिहाय उत्तरे/शासनास पत्रव्यवहार
/न्यायालयात सुनावणीस हजर राहणे.
  legal.tco@gmil.com
15
श्री कैलास कोठावदे
 
सहाय्यक परिवहन आयुक्त
    dytcenf1.tpt-mh@gov.in
16 श्री स्वप्नील भोसले
सहाय्यक परिवहन आयुक्त
    dycommr.trg@gmail.com 
17
श्रीमती वर्षा पावसकर
प्रशासकीय अधिकारी (अति. कार्यभार)
1.राजपत्रित अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी,
कर्मचारी आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांच्या 
आस्थापनाविषयक बाबी हाताळणे.
2. परिवहन आयुक्त कार्यालयातील लिपिक 
वर्गीयांच्या सेवाविषयक बाबी.
3. मोटार वाहन विभागाच्या लिपिकवर्गीय
व चतुर्थश्रेणी संवर्गातील सेवाविषयक
बाबी हाताळणे.
  dytcadmin.tpt-mh@gov.in
18
श्रीमती. जया बांदकर
लेखा अधिकारी (1)
1. परिवहन आयुक्त कार्यालयातील
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते
प्रदान करण्याबाबतची देयके तयार करणे.
2. आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम
पाहणे.
  acctoff01.tco@gmail.com
19
श्री ज्ञानदेव कचरे
लेखा अधिकारी (2)
 
1. अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रके तपासणे
2. जमा व खर्च यांचा मेळ तपासणे,
लोकलेखा समितीचा अहवाल तपासून पत्रव्यवहार,
कार्यक्रम अंदाजपत्रक, पी.एम.आर. माहिती जमा 
करुन तपासणे व सादर करणे.
3. अनुदानाची मागणी व खर्चाचा तपशिल शासनास
सादर करणे.
  dycommr.accts@gmail.com
20
अल्पना नाईक
संशोधन अधिकारी (अति. कार्यभार)
1.मोटार वाहन विभागातील सांख्यिकी
माहितीचे संकलन करणे
2.सांख्यिकी माहिती प्रकाशित करणे
3.सांख्यिकी माहितीचे पुस्तक छपाई करुन
घेणे.
 

research.tco@gmail.com

ro.tpt-mh@gov.in

21 श्री गजानन लागू
 
जनसंपर्क अधिकारी (अति. कार्यभार)
1. मोटार वाहन विभागासंबंधीत माहिती
जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रसिध्दी
माध्यमांमार्फत कार्यवाही करणे.
2. मोटार वाहन विभागासंबंधीत वर्तमानपत्रांमध्ये
प्रसिध्द झालेली माहिती वरिष्ठांना सादर करणे.
3. माहिती अधिकारातील कामकाज.
22615074

profficer.rto@gmail.com

dytcadmin.tpt-mh@gov.in

22 श्री जे.बी.पाटील  सह आयुक्त रस्ता सुरक्षा 
(अति. कार्यभार)
रस्ता सुरक्षा विषयक धोरणे/बाबी/ योजना 22614726

roadsafety.maharashtra@gmail.com

23  श्री भरत कळसकर परिवहन उपायुक्त, रस्ता सुरक्षा ( अति. कार्यभार) रस्ता सुरक्षा विषयक धोरणे/बाबी/ योजना   roadsafety.maharashtra@gmail.com
24 रिक्त  सहाय्यक पोलीस आयुक्त, रस्ता सुरक्षा रस्ता सुरक्षा विषयक धोरणे/बाबी/ योजना    
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.