मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

आयुक्त कार्यालय

परिवहन आयुक्त कार्यालय

पत्ता: एमटीएनएल इमारत,  2 इमारत, 5 वा मजला, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001

चौकशी फोन: 022-26550932 / 33 / 34 विस्तार क्रमांक: 216
फॅक्स: 022-26414901

 
Sr. No. Name Designation Office Tel. No. Email Id
1 Shri Shekhar Channe, IAS  Transport Commissioner 26516336 transport.commr-mh@gov.in
2 Shri S.B. Sahastrabudhe Additional Transport Commissioner 26515115 adtc.tpt-mh@gov.in
3 Shri A.N. Bhalchandra Joint Transport Commissioner (addl. charge) 26516446 jttc.tpt-mh@gov.in
4 Shri Jitendra Patil Dy. Transport Commissioner (Admin)    
5 Shri A.N. Bhalchandra Dy. Transport Commissioner (E-I) 26414900 dytcenf1.tpt-mh@gov.in
6 Shri Rajendra Madne Dy. Transport Commissioner (E-II) 26416425 dytcenf2.tpt-mh@gov.in
7 Shri Rajendra Kadam Dy. Transport Commissioner (Insp.) 26550932/33 dytcinspect.tpt-mh@gov.in
8 Shri S.M. Chavan Dy. Transport Commissioner (Comp.) (addl. charge) 26416498 dytccomp.tpt-mh@gov.in
9 Shri Sudhir Nakadi Dy. Commissioner (Accounts) 26412223 cao.tpt-mh@gov.in
10 Shri P.P. Kolwadkar Asst. Commissioner of Police (Vigilance) 26414075 acpvig.tpt-mh@gov.in
11 Vacant M.V. Prosecutor 26550932/33  
12 Vacant Dy. Regional Transport Officer 26550932/33  
13 Shri S.M. Chavan Dy. Regional Transport Officer 26550932/33  
14 Shri Rajendra Nerkar Assistant Transport Commissioner 26550932/33  
15 Shri Sachinkumar Giri Assistant Transport Commissioner 26550932/33  
16 Vacant Assistant Transport Commissioner 26550932/33  
17 Shri K.K. Gosavi Administrative Officer 26550932/33  
18 Smt. R.D. Patil Account Officer (I) 26550932/33  
19 Shri R.R. Sapkal Account Officer (II) 26550932/33  
20 Vacant Research Officer 26550932/33 ro.tpt-mh@gov.in
21 Vacant Public Relation Officer 26550932/33  
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.