मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

आयुक्त कार्यालय

परिवहन आयुक्त कार्यालय

पत्ता: नवीन प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला शासकीय कॉलनी जवळ, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर गार्डन समोर, बांद्रा (पूर्व) , मुंबई - ४०० ०५१

चौकशी फोन: 022-26550932 / 33 / 34 विस्तार क्रमांक: 216
फॅक्स: 022-26414901

 
अ.क्र. नांव पदनाम संपर्क क्रमांक ई-मेल
1 श्री शेखर चन्ने , भा. प्र. से.    परिवहन आयुक्त 26516336 transport.commr-mh@gov.in
2 श्री. स. बा . सहस्त्रबुध्दे अपर परिवहन आयुक्त 26515115 adtc.tpt-mh@gov.in
3 श्री. प्र. व. महाजन सह परिवहन आयुक्त 26516446 jttc.tpt-mh@gov.in
4 श्री. अ.ना. भालचंद्र परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन) 26414900 dytcadmin.tpt-mh@gov.in
5 श्री. राजेंद्र मदने परिवहन उप आयुक्त (अंमल 2) 26416425 dytcenf2.tpt-mh@gov.in
6 श्री. राजेंद्र कदम परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण) 26550932/33 dytcinspect.tpt-mh@gov.in
7 श्री. गोविंद सैंदाणे  परिवहन उप आयुक्त (अंमल 1) 26414899 dytcenf1.tpt-mh@gov.in
8 श्री सं.म. चव्हाण परिवहन उप आयुक्त (संगणक) 26416498 dytccomp.tpt-mh@gov.in
9 श्री. सुधीर नाकाडी
 
परिवहन उप आयुक्त (लेखा) 26412223 cao.tpt-mh@gov.in
10 श्री. पी. पी. कोलवाडकर  सहाय्यक पोलिस आयुक्त (दक्षता) 26414075 acpvig.tpt-mh@gov.in
11 श्री. अभय जगे (अतिरीक्त कार्यभार) मोटार वाहन अभियोक्ता 26550932/33  
12 श्री. पु.ज्ञा. निकम (अतिरीक्त कार्यभार) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 26550932/33  
13 श्री. सं.म. चव्हाण उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 26550932/33  
14 श्री. शा.मि. हत्तरकर सहाय्य्‍क परिवहन आयुक्त 26550932/33  
15 ​श्री सचिनकुमार गिरी  सहाय्य्‍क परिवहन आयुक्त 26550932/33  
16   सहाय्य्‍क परिवहन आयुक्त 26550932/33  
17 श्री. के. के. गोसावी प्रशासकीय अधिकारी    
18 श्री. भा. ना. पवार  लेखा अधिकारी (श्रेणी-1) 26550932/33  
19 श्री. अ.हि. जाधव लेखा अधिकारी (श्रेणी-2) 26550932/33  
20 श्री. सुनय लाड संशोधन अधिकारी 26550932/33 ro.tpt-mh@gov.in
21 श्रीमती शीतल सावंत  (अतिरक्त कार्यभार) जनसंपर्क अधिकारी 26550932/33  
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.