मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

परवाना शुल्क

अ.क्र.   Count No कामाचे स्वरुप अर्ज नमुना शुल्क्‍ नियम
1. 3   मोटार कॅब मीटर सह P. CO.P.A.   नियम 75 (1)
      1 परवाना शुल्क   500  
      2 नुतणीकरण शुल्क   500  
      3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   500  
  3   मोटार कॅब विना मीटर सह P. CO.P.A.    
      1 परवाना शुल्क   1000  
      2 नुतणीकरण शुल्क   1000  
      3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000  
  3   मॅक्सी कॅब P. CO.P.A.    
      1 परवाना शुल्क   1000  
      2 नुतणीकरण शुल्क   1000  
      3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000  
  3   वरिल अ. ब. क मधील वाहना व्यतिरिक्त इतर वाहने P. CO.P.A.    
      1 परवाना शुल्क   1000  
      2 नुतणीकरण शुल्क   1000  
      3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000  
  3   टप्पा वाहन P. ST.P.A.    
      1 परवाना शुल्क   1000  
      2 नुतणीकरण शुल्क   1000  
      3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000  
  3   माल मोटार वाहन P.C.D.C.A    
      1 परवाना शुल्क   1000  
      2 नुतणीकरण शुल्क   1000  
      3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000  
  3   खाजगी सेवा वाहन P.PR.S.A    
      1 परवाना शुल्क   1000  
      2 नुतणीकरण शुल्क   1000  
      3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000  
2 2   पर्यटक कॅब P.CO.T.A    
      1 परवाना शुल्क   1500  
      2 नुतणीकरण शुल्क   1500  
  2   पर्यटक कॅब वाहना व्यतिरिक्त इतर पर्यटक वाहने      
      1 परवाना शुल्क   5000  
      2 नुतणीकरण शुल्क   5000  
3   3 1 2 राष्ट्रीय परवाना N.P.GD.C.A    
        परवाना शुल्क   1500  
        नुतणीकरण शुल्क   1500  
4   1 1 तात्पुरता परवाना प्रत्येक चार कॅलेंडर महिन्यासाठि किंवा त्यांच्या भागासाठी P.Tem.A 1000  
5   2   ऑटोरिक्षा परवाना P.CO.P.A   नियम 75 (2)
      1 मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र   15000  
      2 मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षत्रा व्यतिरिक्त   10000  
6   2   टॅक्सी परवाना      
        मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र   25000  
        मुंबई महानगरक्षेत्रा व्य् तिरिक्त्‍ परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र   20000  
7   3   ऑटोरिक्षा सहित  कॅब संवर्गातील परवाव्यांचे हस्तांतरण. Tr.P.A 20000  
      1 मुंबई शहर व उपनगर, ठाणे व पुणे शहर.   25000  
      2 वरिल नमुदठिकाणे वगळता महाराष्ट्र राज्याकरिता   5000  
      3 खालील नमूद अर्जदारांना शुल्क्‍ माफ आहे.

वारसदार

न्यालयांच्या आदेशान्वये झालेले हस्तांतरण

कुंटुबामधील हस्तांतरण

     
8   1   प्रवासी वाहूतुक कुठल्याही प्रदेशा करिता किंवा राज्याकरिता करण्याकरिता  भाडे तत्त्वावर करार केल्यास P.Co.S.P.A 300 विषेश परवाना 88(8) नुसार
9   6  

विहित तत्त्वावर मुदतीत परवाना नुतनीकरण न केल्यास

मोटार वाहन कायदा 1988 कलम 81 (2) अन्वेय परवाना नुतनीकरणकरिता अर्ज हा परवाना मुदत समाप्तीच्या दिंनाका पूर्वी 15 दिवस करणे 

     
        अ).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दोन महिन्याच्या आत    200  
        ब) उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर चार महिन्याच्या आत   500  
        क) उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर सहा महिन्याच्या आत   1000  
        ड).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर आठ महिन्याच्या आत   2000  
        इ).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दहा महिन्याच्या आत   4000  
        ई) उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर   5000  

 

या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.