मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

नोंदणी शुल्कनोंदणी1

अ. क्र सेवेचे स्वरूप नमूना क्र. दस्तऐवज वाहनाचा प्रवर्ग शुल्क रूपये
1 नवीन वाहनाची नोंदणी नमूना 20 1. विक्री प्रमाणपत्र नमूना 21. 1. अवैध वाहतूक.  50
2. रस्ता योग्यता प्रमाणपत्र नमूना 22, नमूना 22-अ. 2. मोटार सायकल. 300
3. खरेदीचे देयक (2/4 चाकी साठी). 3. आयातीत मोटार 5000
4. तात्पुरती नोंदणी (वाहन अन्य क्षेत्रातून खरेदी केले असल्यास) सायकल  
5. वैध विमा प्रमाणपत्र. 4. हलके मोटार 600
6. प्रवेश कर ना हरकत प्रमाणपत्र ( राज्याबाहेरून खरेदी केलेल्या वाहनांसाठी). वाहन  
7. नमूना 60 मध्ये आयकर घोषणापत्र ( 200 वगळता). 5.मध्यम माल 1000
8. जकात पावती. आणि प्रवासी  
9. अनुज्ञप्ती आणि बंधपत्रासह सीमाशुल्क मंजुरी प्रमाणपत्र (आयातीत  वाहन). वाहन.  
10. बॉडी बिल्डर प्रमाणपत्र नमूना 22-अ/भाग (परिवहन वाहने). 6. अवजड माल 1500
11. तारणासंदर्भात भांडवलदाराचे संमती पत्र. वाहन.  
12. कृषी ट्रॅक्टर अथवा ट्रेलर असल्यास 7/12 उतारा किंवा तहसीलदार प्रमाणपत्र, नमूना M.T, परिवहन आयुक्तांद्वारे मंजूर रचना  7. आयातीत  मोटार 5000
13. पत्त्याचा पुरावा. वाहन.  
14. वाहन निरीक्षणासाठी सादर करावे

8. वर निर्देशित नसलेले अन्य  वाहन .

3000
       

9. ई- रिक्षा / ई - कार्ट 

1000
        10. हलके व्यावसायिक वाहन 1000
2 दुय्यम प्रमाणपत्र of नोंदणी. नमूना 26 1. खराब झालेली अथवा फाटलेली आर. सी. किंवा हरवलेली असल्यास पोलीस अहवाल  सर्व वाहन  प्रकारानुसार नोंदणी शुल्क च्या ५०%
2.  तारणासंदर्भात भांडवलदाराचे संमती पत्र.
3  नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण . नमूना 25 1. नोंदणी प्रमाणपत्र. सर्व अ. क्र. १३ मध्ये नमूद केल्यानुसार
2. निरीक्षणासाठी वाहन सादर करणे 
4 नवीन नोंदणी क्रमांक प्रदान  (ना हरकत प्रमाणपत्रासह इतर राज्यातून येणारी वाहने). नमूना 27 1. मूळ नोंदणी प्राधिकरणाकडून नमूना 28 मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र. सर्व अ. क्र. १ मध्ये नमूद केल्यानुसार
नमूना FT 2. प्रवेश कर ना हरकत प्रमाणपत्र.
नमूना AT 3. वैध विमा प्रमाणपत्र.
नमूना TCR 4. वैध पीयुसी
नमूना 29 5. नोंदणी प्रमाणपत्र (आर सी) आणि कर प्रमाणपत्र (TC).
नमूना 30  /  TCA 6. पत्त्याचा पुरावा.
नमूना 33 7. जकात पावती.
  8.नोंदणीकृत मालकाचे प्रतिज्ञापत्र
  9.   निरीक्षणासाठी वाहन
5 नोंदणी प्रमाणपत्रात पत्त्यातील बदल नमूना 33 1. नवीन पत्त्याचा पुरावा. सर्व ५०% अनुक्रमांक-१ मध्ये नमूद केल्याच्या 
2. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज
3. मूळ नोंदणी प्राधिकरणाकडून नमूना 28 मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र.
6 मालकीचे हस्तांतरण नमूना 29 (2nos) 1.1. ना हरकत प्रमाणपत्र  1. अवैध वाहतूक.  
नमूना 30 TCA. 1. वाहन अन्य्र क्षेत्र अथवा राज्यातून येणार असल्यास नमूना २८ मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र  2. मोटार सायकल.  
परिवहन वाहनासाठी टीसीआर नमूना). 2. पत्त्याचा पुरावा. 3. आयातीत  मोटार  
  3. नमूना 60 मध्ये विक्रेता आणि खरेदीदाराकडून आयकर घोषणापत्र   (दुचाकी वगळता). सायकल.  
  4. सर्व वैध दस्तऐवज. 4. हलके मोटार वाहन  
    5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन.  
    6. अवजड माल आणि पास  वाहन.

अणुक्रमांक 1 मध्ये नमुद केल्याच्या 50%

    7. आयातीत  मोटार  
    वाहन.  
    8. वर निर्देशित नसलेले अन्य  वाहन .  
       
       
7  वाहन मालकाच्या मृत्युपश्चात मालकीचे हस्तांतरण  . नमूना 30 1.  नोंदणीकृत मालकाच्या संबंधी मृत्यु प्रमाणपत्र  1. अवैध वाहतूक.  
नमूना 31 2. वारसा प्रमाणपत्र. 2. मोटार सायकल.  
  3. वारसाचे प्रतिज्ञापत्र. 3. आयातीत  मोटार  
  4. पत्त्याचा पुरावा. सायकल.  
  5. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज  4. हलके मोटार वाहन  
    5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन.  
    6. अवजड माल आणि पास  वाहन.

अणुक्रमांक 1 मध्ये नमुद केल्याच्या 50%

    7. आयातीत  मोटार  
    वाहन.  
    8. वर निर्देशित नसलेले अन्य  वाहन .  
       
       
8 सार्वजनिक लिलावात खरेदी केलेले वाहन  नमूना 30 1. वाहनाचा लिलाव प्राधिकृत करणारी शासकीय आदेशाची प्रमाणित प्रत  1. अवैध वाहतूक.  
नमूना 32 2.  लिलाव करण्यासाठी प्राधिकृत व्यक्तीच्या स्वाक्षरीसह खरेदीदाराला वाहन विकत असल्याचा आदेश   2. मोटार सायकल.  
  3. पत्त्याचा पुरावा. 3. आयातीत  मोटार सायकल  
  4. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज     
    4. हलके मोटार वाहन  
    5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन.  
    6. अवजड माल आणि पास  वाहन.

अणुक्रमांक 1 मध्ये नमुद केल्याच्या 50%

    7. आयातीत  मोटार  
    वाहन.  
    8. वर निर्देशित नसलेले अन्य  वाहन .  
       
       
9 भांडवलदाराच्या नावे मालकीचे हस्तांतरण  नमूना 30 1. वाहनाच्या ताब्यासंदर्भात भांडवलदाराकडून पुरावा 1. अवैध वाहतूक.  
नमूना  36 2. न्यायालयात कोणताही खटला प्रलंबित नसल्याचा पुरावा  2. मोटार सायकल.  
  3. नोंदणीकृत मालकाद्वारे ना हरकत प्रमाणपत्र  3. आयातीत मोटार  
  4. पत्त्याचा पुरावा. सायकल  
  5. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज  4. हलके मोटार वाहन.  
    5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन.  
    6. अवजड माल आणि पास वाहन. शून्य
    7. आयातीत मोटार  
    वाहन.  
    8. वर निर्देशित नसलेले अन्य  वाहन   
       
       
10 भाडे खरेदी कराराचे समर्थन नमूना 34 (2). 1. भांडवलदाराकडून विनंतीपत्र

1. मोटार सायकल

2.तीन चाकी/हलके मोटार वाहन

3.मध्यम आणि अवजड वाहन.

500

1500

3000

2. विमा प्रमाणपत्र.
3. आर. सी.
4. टी. सी.
11 भाडे खरेदी करार समाप्त. नमूना 35 (2). 1. भांडवलदाराकडून विनंतीपत्र सर्व शून्य
2. विमा प्रमाणपत्र.
3. आर. सी.
4. टी. सी.
12 ना हरकत प्रमाणपत्र. नमूना 29 1. मोटार वाहन कर भरणेचा पुरावा  सर्व शुल्क नाही.
नमूना 28 (3 चेसीस प्रिंटसह). 2. नोंदणी प्राधिकरणाच्या फिर्यादी शाखेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र 
  3. पोलीस आयुक्त किंवा एसपी द्वारे ना हरकत प्रमाणपत्र  (मुंबईबाहेर जाणाऱ्या वाहनांसाठी ).
  4. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज 
13 योग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण. C.F.R.A. 1. योग्यतेचे पूर्वीचे प्रमाणपत्र  1. तीन चाकी/हलके मोटार वाहन  (परिवहन). 400
2. नोंदणीकृत प्राधिकरणाच्या फिर्यादी शाखांद्वारे ना हरकत प्रमाणपत्र . 2. मध्यम माल आणि प्रवासी. 600
3. सर्व वैध दस्तऐवज. 3. अवजड माल आणि प्रवासी. 600
4. वाहन निरीक्षणासाठी 4. दु चाकी व तीन चाकी वाहने 200
     
     
14 योग्यतेचे दुय्यम प्रमाणपत्र  C.R.L.D. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज. सर्व 100
15  मोटार वाहनात फेरफार. नमूना BT 1. फेरफाराचे कारण आणि पुरावा . सर्व
 
अणुक्रमांक 1 मध्ये नमुद केल्याच्या 50%
नमूना BTI 2. फेरफार करायच्या इंजिन चेसीस आणि बॉडीच्या मोजमापासह खरेदीचे बील
  3. भांडवलदाराकडून ना हरकत प्रमाणपत्र 
16 नियम ४६ अंतर्गत अपील नमूना 20.     1000
17 एफ सी प्रदान अथवा नूतनीकरणासाठी चाचणीचे आयोजन  नमूना 38.   दुचाकी/तीन चाकी वाहन 200
हलके मोटार वाहन 400
मध्यम मोटार वाहन 600
अवजड मोटार वाहन 600
18 प्राधिकरणाचे पत्र प्रदान आणि नूतनीकरण        15,000
19 प्राधिकरणाद्वारे दुय्यम पत्र जारी        7,500
20 नियम ७० अंतर्गत अपील       3000
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.