मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

नोंदणी शुल्कनोंदणी1

अ. क्र सेवेचे स्वरूप नमूना क्र. दस्तऐवज वाहनाचा प्रवर्ग शुल्क रूपये
1 नवीन वाहनाची नोंदणी
 1. नमूना 20
 1. विक्री प्रमाणपत्र नमूना 21.
 2. रस्ता योग्यता प्रमाणपत्र नमूना 22, नमूना 22-अ.
 3. खरेदीचे देयक (2/4 चाकी साठी).
 4. तात्पुरती नोंदणी (वाहन अन्य क्षेत्रातून खरेदी केले असल्यास).
 5. वैध विमा प्रमाणपत्र.
 6. प्रवेश कर ना हरकत प्रमाणपत्र ( राज्याबाहेरून खरेदी केलेल्या वाहनांसाठी)
 7. नमूना 60 मध्ये आयकर घोषणापत्र ( 200 वगळता).
 8. जकात पावती.
 9. अनुज्ञप्ती आणि बंधपत्रासह सीमाशुल्क मंजुरी प्रमाणपत्र (आयातीत  वाहन).
 10. बॉडी बिल्डर प्रमाणपत्र नमूना 22-अ/भाग (परिवहन वाहने).
 11. तारणासंदर्भात भांडवलदाराचे संमती पत्र.
 12. कृषी ट्रॅक्टर अथवा ट्रेलर असल्यास 7/12 उतारा किंवा तहसीलदार प्रमाणपत्र, नमूना M.T, परिवहन आयुक्तांद्वारे मंजूर रचना .
 13. पत्त्याचा पुरावा.
 14. वाहन निरीक्षणासाठी सादर करावे
 1. अवैध वाहतूक.
 2. मोटार सायकल.
 3. आयातीत मोटार
  सायकल.
 4. हलके मोटार
  वाहन.
 5. मध्यम माल
  आणि प्रवासी
  वाहन.
 6. अवजड माल
  वाहन
 7. आयातीत मोटार
  वाहन.
 8. वर निर्देशित नसलेले अन्य वाहन.
 9. ई- रिक्षा / ई - कार्ट
 10. हलके व्यावसायिक वाहन
 
 • 50
 • 300
 • 5000
   
 • 600
   
 • 1000

   
 • 1500
   
 • 5000
   
 • 3000

   
 • 1000
 • 1000
2 दुय्यम प्रमाणपत्र of नोंदणी.
 1. नमूना 26
 1. खराब झालेली अथवा फाटलेली आर. सी. किंवा हरवलेली असल्यास पोलीस अहवाल.
 2. तारणासंदर्भात भांडवलदाराचे संमती पत्र.
सर्व वाहन  प्रकारानुसार नोंदणी शुल्क च्या ५०%
3  नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण .
 1. नमूना 25
 1. नोंदणी प्रमाणपत्र.
 2. निरीक्षणासाठी वाहन सादर करणे.
सर्व अ. क्र. १३ मध्ये नमूद केल्यानुसार
4 नवीन नोंदणी क्रमांक प्रदान  (ना हरकत प्रमाणपत्रासह इतर राज्यातून येणारी वाहने).
 1. नमूना 27
 2. नमूना FT
 3. नमूना AT
 4. नमूना TCR
 5. नमूना 29
 6. नमूना 30  /  TCA
 7. नमूना 33
 1. मूळ नोंदणी प्राधिकरणाकडून नमूना 28 मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र.
 2. प्रवेश कर ना हरकत प्रमाणपत्र.
 3. वैध विमा प्रमाणपत्र.
 4. वैध पीयुसी.
 5. नोंदणी प्रमाणपत्र (आर सी) आणि कर प्रमाणपत्र (TC).
 6. पत्त्याचा पुरावा.
 7. जकात पावती.
 8. नोंदणीकृत मालकाचे प्रतिज्ञापत्र
 9. निरीक्षणासाठी वाहन.
सर्व अ. क्र. १ मध्ये नमूद केल्यानुसार
5 नोंदणी प्रमाणपत्रात पत्त्यातील बदल
 1. नमूना 33
 1. नवीन पत्त्याचा पुरावा.
 2. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज.
 3. मूळ नोंदणी प्राधिकरणाकडून नमूना 28 मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र.
सर्व ५०% अनुक्रमांक-१ मध्ये नमूद केल्याच्या 
6 मालकीचे हस्तांतरण
 1. नमूना 29 (2nos)
 2. नमूना 30 TCA.
 3. परिवहन वाहनासाठी टीसीआर नमूना).
 1. ना हरकत प्रमाणपत्र
 2. वाहन अन्य्र क्षेत्र अथवा राज्यातून येणार असल्यास नमूना २८ मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र
 3. पत्त्याचा पुरावा.
 4. नमूना 60 मध्ये विक्रेता आणि खरेदीदाराकडून आयकर घोषणापत्र (दुचाकी वगळता). (except 2 wheelers).
 5. सर्व वैध दस्तऐवज.
 1. अवैध वाहतूक.
 2. मोटार सायकल.
 3. आयातीत मोटार
  सायकल.
 4. हलके मोटार वाहन.
 5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन.
 6. अवजड माल आणि पास वाहन.
 7. आयातीत मोटार
  वाहन.
 8. वर निर्देशित नसलेले अन्य वाहन .
अणुक्रमांक 1 मध्ये नमुद केल्याच्या 50%
7  वाहन मालकाच्या मृत्युपश्चात मालकीचे हस्तांतरण  .
 1. नमूना 30
 2. नमूना 31
 1. नोंदणीकृत मालकाच्या संबंधी मृत्यु प्रमाणपत्र
 2. वारसा प्रमाणपत्र.
 3. वारसाचे प्रतिज्ञापत्र.
 4. पत्त्याचा पुरावा.
 5. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज
 1. अवैध वाहतूक.
 2. मोटार सायकल.
 3. आयातीत मोटार
  सायकल.
 4. हलके मोटार वाहन.
 5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन.
 6. अवजड माल आणि पास वाहन.
 7. आयातीत मोटार
  वाहन.
 8. वर निर्देशित नसलेले अन्य वाहन .
अणुक्रमांक 1 मध्ये नमुद केल्याच्या 50%
8 सार्वजनिक लिलावात खरेदी केलेले वाहन 
 1. नमूना नमूना 30
 2. नमूना 32
 1. वाहनाचा लिलाव प्राधिकृत करणारी शासकीय आदेशाची प्रमाणित प्रत .
 2. लिलाव करण्यासाठी प्राधिकृत व्यक्तीच्या स्वाक्षरीसह खरेदीदाराला वाहन विकत असल्याचा आदेश
 3. पत्त्याचा पुरावा.
 4. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज .
 1. अवैध वाहतूक.
 2. मोटार सायकल.
 3. आयातीत मोटार सायकल
  .
 4. हलके मोटार वाहन.
 5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन.
 6. अवजड माल आणि पास वाहन.
 7. आयातीत मोटार
  वाहन.
 8. वर निर्देशित नसलेले अन्य वाहन .
अणुक्रमांक 1 मध्ये नमुद केल्याच्या 50%
9 भांडवलदाराच्या नावे मालकीचे हस्तांतरण 
 1. नमूना 30
 2. नमूना नमूना  36
 1. वाहनाच्या ताब्यासंदर्भात भांडवलदाराकडून पुरावा.
 2. न्यायालयात कोणताही खटला प्रलंबित नसल्याचा पुरावा .
 3. नोंदणीकृत मालकाद्वारे ना हरकत प्रमाणपत्र
 4. पत्त्याचा पुरावा.
 5. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज .
 1. अवैध वाहतूक.
 2. मोटार सायकल.
 3. आयातीत मोटार
  सायकल.
 4. हलके मोटार वाहन.
 5. मध्यम माल आणि प्रवासी वाहन.
 6. अवजड माल आणि पास वाहन.
 7. आयातीत मोटार
  वाहन.
 8. वर निर्देशित नसलेले अन्य वाहन .
शून्य
10 भाडे खरेदी कराराचे समर्थन
 1. नमूना 34 (2).
 1. भांडवलदाराकडून विनंतीपत्र.
 2. विमा प्रमाणपत्र.
 3. आर. सी.
 4. टी. सी.

1. मोटार सायकल

2.तीन चाकी/हलके मोटार वाहन

3.मध्यम आणि अवजड वाहन.

500

1500

3000

11 भाडे खरेदी करार समाप्त.
 1. नमूना 35 (2).
 1. भांडवलदाराकडून विनंतीपत्र.
 2. विमा प्रमाणपत्र.
 3. आर. सी.
 4. टी. सी.
सर्व शून्य
12 ना हरकत प्रमाणपत्र.
 1. नमूना 29
 2. नमूना 28 (3 चेसीस प्रिंटसह).
 1. मोटार वाहन कर भरणेचा पुरावा
 2. नोंदणी प्राधिकरणाच्या फिर्यादी शाखेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र
 3. पोलीस आयुक्त किंवा एसपी द्वारे ना हरकत प्रमाणपत्र (मुंबईबाहेर जाणाऱ्या वाहनांसाठी ).
 4. वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज .
सर्व शुल्क नाही.
13 योग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण.
 1. C.F.R.A.
 1. योग्यतेचे पूर्वीचे प्रमाणपत्र .
 2. नोंदणीकृत प्राधिकरणाच्या फिर्यादी शाखांद्वारे ना हरकत प्रमाणपत्र .
 3. सर्व वैध दस्तऐवज.
 4. वाहन निरीक्षणासाठी
 1. तीन चाकी/हलके मोटार वाहन (परिवहन).
 2. मध्यम माल आणि प्रवासी.
 3. अवजड माल आणि प्रवासी.
 4. दु चाकी व तीन चाकी वाहने
 • 400
 • 600
   
 • 600
   
 • 200
14 योग्यतेचे दुय्यम प्रमाणपत्र 
 1. C.R.L.D.
वाहनाचे सर्व वैध दस्तऐवज. सर्व 100
15  मोटार वाहनात फेरफार.
 1. नमूना BT
 2. नमूना BTI
 1. फेरफाराचे कारण आणि पुरावा .
 2. फेरफार करायच्या इंजिन चेसीस आणि बॉडीच्या मोजमापासह खरेदीचे बील
 3. भांडवलदाराकडून ना हरकत प्रमाणपत्र .
सर्व
 
अणुक्रमांक 1 मध्ये नमुद केल्याच्या 50%
16 नियम ४६ अंतर्गत अपील
 1. नमूना 20.
    1000
17 एफ सी प्रदान अथवा नूतनीकरणासाठी चाचणीचे आयोजन 
 1. दुचाकी/तीन चाकी वाहन
 2. हलके मोटार वाहन
 3. मध्यम मोटार वाहन
 4. अवजड मोटार वाहन
  दुचाकी/तीन चाकी वाहन

200

400

600

600

18 प्राधिकरणाचे पत्र प्रदान आणि नूतनीकरण 
 1.  
    15,000
19 प्राधिकरणाद्वारे दुय्यम पत्र जारी 
 1.  
    7,500
20 नियम ७० अंतर्गत अपील
 1.  
    3000
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.