मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

सारथी संबंधित फेसलेस सेवा

Sr No Sarathi Services Procedure To Apply Where To Apply
1 शिकाऊ अनुज्ञप्ती View Click Here
2 वाहन चालक अनुज्ञप्तीचे नुतणीकरण View Click Here
3 वाहन चालक अनुज्ञप्तीमधील पत्ता बदल View Click Here
4 दुय्यम वाहन चालक अनुज्ञप्ती View Click Here
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.