मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी प्रश्न संच

प्रश्न संच

अ.क्र दस्तऐवज फाईलचा आकार वाचा / डाउनलोड
1 प्रश्न संच - इंग्रजी 5698 KB View Pdf
2 प्रश्न संच - मराठी 3250 KB View Pdf
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.