मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

रस्ते सुरक्षा मोहीम

सुरक्षितता हि फक्त घोषणा नाही, जीवनाचा एक मार्ग आहे

Road Safety Road Safety
Road Safety Road Safety
Road Safety Road Safety
Road Safety Road Safety
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.