मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

रस्ते सुरक्षा मोहीम

सुरक्षितता हि फक्त घोषणा नाही, जीवनाचा एक मार्ग आहे

Road Safety Road Safety
Road Safety Road Safety
Road Safety Road Safety
Road Safety Road Safety
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.