मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

वाहन चालविण्यास अपात्र

खालील नमुद कारणांमुळे अर्जदारास अनुज्ञप्ती देता येणार नाही.

  • चष्म्याचा वापर करुनसुध्दा दृष्टितील दोष दुरुस्त्‍ करणे शक्य्‍ नाही.
  • रात्र किंवा रंगांधळेपणा.
  • श्रवणयंत्राचा वापर करुनसुध्दा ऐकण्याचा दोष दुरुस्त्‍ करणे शक्य्‍ नाही.
  • अपस्मार
  • अचानक चक्क्र येणे व देहभान विसरणे.
  • एक हात अथवा पाय नसणे.
  • अशा रोगाने अथवा अपंगत्वाने ग्रस्त्‍ असणे ज्यामुळे रस्त्यावरील इतर वाहन चालकांना धोका निर्माण हाईल.
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.