मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

अनुसूची अ VIII aa

Taxes on trailers used for Agriculture purpose only

Sr.No Registered Laden weight (Kg) of vehicle (RLW) Tax Rs/Year.
a. Registered laden weight between 4500kgs to 7500kgs 1500
b. Registered laden weight exceeding 7500kgs 3000
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.