मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Center: 022-62426666

अनुसूची अ VIII

Sr.No Registered Laden weight (Kg) of vehicle (RLW) Tax Rs/Year.
a. Not exceeding 750 kgs. 860
b. Exceeding 750 kgs, but not exceeding 1500 kgs. 1200
c. Exceeding 1500 kgs, but not exceeding 3000 kgs. 1700
d. Exceeding 3000 kgs but not exceeding 4500 kgs 2020
e. Exceeding 4500 kgs but not exceeding 6000 kgs 2850
f. Exceeding 6000 kgs but not exceeding 7500 kgs 3360
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.