मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Center: 022-62426666

अनुसूची अ IV अ

Taxes on private service vehicles

 

Sr.No Type of Permit or Class of Vehicle Tax rate per seat per annum(Rs)
1 Private service vehicles  
  (a) Air condition buses 1800
  (b) Other than Air condition vehicles 800
  (c) For standees 250
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.