मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Center: 022-62426666

अनुसूची अ IV ४

Taxes on special permit vehicles

 

Sr.No Type of Permit or Class of Vehicle Tax rate per seat per annum (Rs)
3. Vehicles on special permit88 (8)  
  (a) Tourist vehicles or ordinary omnibus having seating arrangement as prescribe under rule 128 of CMVR, 1988 4000
  (b) Ordinary omnibus not included in (a) above 5000
  (c)Air condition buses 5000
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.