मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Us : 8390300300 / 18002339985
               0253-2226100 / 0253-6642300

अनुसूची अ IV ३ अ

Taxes on inter state route vehicles

 

Sr.No Type of Permit or Class of Vehicle Tax rate per seat per annum
1 Vehicles on inter-state route permit  
  (a) Air condition vehicles 5000
  (b)Other than A/C vehicles 4000
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.