मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
मदत केंद्र: 022-62426666

अनुसूची अ IV २

Taxation of motor vehicles playing for hire and used for the carriage of passengers for every passengers permitted to carry.
Rs. 71 per year

या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.