मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
Call Center: 022-62426666

अनुसूची अ IV १

Contract carriage Vehicles ( Auto rickshaw, Taxi, Motor cab )*

 

Sr.No Type of vehicle Tax per Seat per Year (Rs)
a. Vehicles Licensed to carry 2 passengers 160
b. Vehicles Licensed to carry 3 passengers 300
c. Vehicles Licensed to carry 4 passengers 400
d. Vehicles Licensed to carry 5 passengers 500
e. Vehicles Licensed to carry 6 passengers 600

 

Sr.No Type of vehicle Tax per Seat per Year (Rs)
a. A/C Taxi (Cool Cab) 130
b. Tourist Taxi  
  1.Non A/C Indian Make 250
  2. A/C Indian Make 300
  3.Imported Tourist Taxi 400
*Note: Amendment Dated 30/05/2001
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.