मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

कर सवलत


करभरणेतून सुट दिलेली वाहने ( बीएमव्ही कर अधिनियम Sec 13 )

अ.क्र वाहनाचा प्रकार Rate of tax exemption
1 राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिकांच्या मालकीची वाहने . 100 %
2 ना नफा ना तोटा तत्वावर चालणाऱ्या रूग्णवाहिका 100 %
3 अवैध वाहतूक 100 %
4 केवळ शालेय विद्यार्थी वाहतूकीसाठी वापरली जाणारी आणि शाळेची किंवा व्यक्तिगत वाहने . 2/3 of annual rate
5 ऑर्केस्ट्रा, तमाशा मंडळ, नाट्यगृहे इ. च्या मालकीची वाहने . 2/3 of annual rate
6 शालेय विद्यार्थी वाहतूकीसाठी आणि इतर कारणासाठी वापरली जाणारी खाजगी मालकीची वाहने. 1/3 of annual rate
7 वापरात नसलेली वाहने . 100 %
8 शेतीसाठी वापरले जाणारे ट्रॅक्टर आणि ट्रेलर्स 100 %
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.