मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

अपराध आणि दंड

अनुसूची

Click here for updated list Click here to download an updated offense list
अ. क्र. कतम / नियम गुन्ह्याचे स्वरूप तुरुंगवास / दंडाच्या शिक्षेची कमाल मर्यादा कलम २०० अंतर्गत तडजोड शुल्क
1 योग्य वाहन अनुज्ञप्ती न बाळगता वाहन चालविणे. मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 3r/w S 181 3 महिने किंवा रु. 500 किंवा दोन्ही रू. 500 /-
2 अल्पवयीन व्यक्तीने वाहन चालविणे (अल्पवयीन वाहनचालक मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 3r/w S 181 3 महिने किंवा रु. 500 किंवा दोन्ही रू. 500 /-
3 अनुज्ञप्ती न बाळगणाऱ्या किंवा अल्पवयीन व्यक्तीला वाहन चालविण्याची परवानगी देणारे वाहन मालक किंवा प्रभारी (अल्पवयीन व्यक्तीला वाहन चालवू देणारे आई-वडील / पालक/ मित्र) कलम 5r/w कलम 180 मोटार वाहन अधिनियमाचे 3 महिने किंवा रु. 1,000 किंवा दोन्ही रू. 500 /-
4 इतर व्यक्तीला वाहन वापरण्याची परवानगी देणारी वाहनचालक अनुज्ञप्तीधारक व्यक्ती मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 6(2)r/w S. 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रु.100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु.300
रू. 100 /-
5 (i) अपात्र व्यक्तीने वाहन चालविणे किंवा - वाहनचालक अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करणे किंवा --- पूर्वी जप्त केलेल्या वाहनचालक अनुज्ञप्तीमधील शेरे उघड न करता अनुज्ञप्तीची मागणी मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 23r/w S 182(1) 3 महिने किंवा रु. 100 किंवा दोन्ही रू. 200 /-
6 अर्ज किंवा एक प्रमुख मार्गदर्शक परवाना प्राप्त किंवा - - परवाना केले मित्रांनी केलेल्या पूर्वी आयोजित उघड न परवाना शोधत (i) मार्गदर्शक म्हणून काम किंवा अपात्र मार्गदर्शक मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 3r/w S 181 एक महिना किंवा रू. 100 किंवा दोन्ही रू. 100 /-
7 अनुज्ञप्तीशिवाय वाहन प्रशिक्षण शाळा चालविणे मोटार वाहन नियम r/w R.24 C.
मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 177
प्रथम गुन्ह्यासाठी रु.100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
8 जास्त गतीने वाहन चालविणे मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 112r/w S 183(1) प्रथम गुन्ह्यासाठी रु. 400
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रू. 1,000
रू. 200 /-
9 आपल्या कर्मचारी किंवा आपल्या नियंत्रणातील व्यक्तीला जास्त वेगाने वाहन चालविण्याची परवानगी देणे कलम 112r/w कलम 183(2) मोटार वाहन अधिनियमाचे प्रथम गुन्ह्यासाठी 300 रू.
रु. दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. ५००
रू. 1000 /-
10 वाहनचालक किंवा जादा भार पार पाडण्यासाठी एक वाहन चालविण्यास परवानगी देतो कलम 113(3),114,115 r/w
मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 194 (1)
किमान रू. 2000 आणि जादा भार कमी करण्यासाठीच्या शुल्कासह अतिरिक्त भारासाठी प्रति टन रू. 1,000

5% सुट

1 टन पर्यंत - रु. 500

2 टन पर्यंत - रु. 1500

3 टन पर्यंत - रु. 3000

3 टनपेक्षा जास्त 2000 प्रति टन

11 वाहनाचे वजन करण्यासाठी किंवा वजन करण्यापूर्वी थांबण्यास किंवा त्यावरील भार काढण्यास वाहनचालकाने नकार देणे मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम114r/w S 194(2) 300

5% सुट

1 टन पर्यंत - रु. 500

2 टन पर्यंत - रु. 1500

3 टन पर्यंत - रु. 3000

3 टनपेक्षा जास्त 2000 प्रति टन

12 वाहनाचे स्टीअरींग व्हील डावीकडे असणारे वाहन, संबंधित बदलास अनुकुल योजना उपलब्ध नसताना वाहन चालविणारी किंवा वाहन चालविण्याची परवानगी देणारी कोणतीही व्यक्ती मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 120r/w कलम 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 200 /-
13 धोकादायक वाहन / प्रोत्साहन मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 184/ S 188 पहिल्या गुन्ह्यासाठी 6 महिने किंवा रू. 1,000 किंवा दोन्ही
संबंधित घटनेनंतर 3 वर्षांच्या आत दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी 2 वर्षे किंवा रू. 2,000 किंवा दोन्ही
रू. 500 /-
14 मद्यपान करून अथवा अमली पदार्थाच्या प्रभावाखाली वाहन चालविणारी व्यक्ती मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 185/ S 188 पहिल्या गुन्ह्यासाठी 6 महिने किंवा रू. 2,000 किंवा दोन्ही
संबंधित घटनेनंतर 3 वर्षांच्या आत दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी 2 वर्षे किंवा रू. 2,000 किंवा दोन्ही
न्यायालयात पाठविले
15 वाहन चालविण्यास मानसिक किंवा शारीरिकरित्या सक्षम नसताना तसे करणे / त्यास प्रोत्साहन कलम 186/ कलम 188 मोटार वाहन अधिनियमाचे प्रथम गुन्ह्यासाठी रु. 200
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 500
रू. 100 /-
16 विमा नसलेले वाहन चालविणारी व्यक्ती मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 146r/w S 196 3 महिने किंवा रु. 1,000 किंवा दोन्ही रू. 300 /- चालकासाठी
Rs 2000/-मालकासाठी
17 वाहतूक नियमांचे पालन करण्यात अपयशी चालक (पिवळ्या रेषेच्या लाल प्रकाशाचे उल्लंघन, संकेत न देता मार्गिका बदलणे, इ) मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम --r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
18 विशिष्ट प्रसंगी विशिष्ट सिग्नल देण्यास अपयशी ठरलेला चालक मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 121r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
19 विनिर्दिष्ट रस्ते / भागात HTVs वेळेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम115r/w S 177 रु. 2000  
20 आपल्या वाहनाचे नियंत्रण अन्य व्यक्तीला देणारा चालक (वाहतुकीच्या ठिकाणी अडथळा म्हणून बसणे) मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 125r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
21 स्वत: व्यतिरिक्त एकापेक्षा अधिक व्यक्ती वाहून नेणारा दुचाकी / मोटर सायकलस्वार (तीन व्यक्ती एका दुचाकीवर) मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 128(1)r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
22 चालक आणि मागे बसलेल्या व्यक्तीने संरक्षणात्मक शिरस्त्राण न घालणे (हेल्मेट) मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 129r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
23 एखादे वाहन किंवा ट्रेलर सार्वजनिक ठिकाणी सोडून देणारी किंवा त्यासाठी परवानगी देणारी कोणतीही प्रभारी व्यक्ती (अनुचित आणि अडथळ्याच्या जागी पार्किंग) मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम122,127 r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300 (मालक टोविंग खर्चासाठी सुद्धा जबाबदार असेल)
रू. 100 /-
24 चालू वाहनात कोणत्याही व्यक्तीला चढू देणारी किंवा चढण्याची परवानगी देणारी कोणतीही वाहनाची प्रभारी व्यक्ती कलम 123(1)r/w कलम 177 मोटार वाहन अधिनियमाचे प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
25 आवश्यक खबरदारी न घेता वाहन एका जागी थांबवून ठेवणारी किंवा तसे करण्यास भाग पडणारी, वाहनाची प्रभारी व्यक्ती मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 126r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
26 असुरक्षित रेल्वे क्रॉसिंग करताना खबरदारी घेण्यातील अपयश कलम 131r/w कलम 177 मोटार वाहन अधिनियमाचे प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
27 काही विशिष्ट प्रकरणात गाडी थांबवण्यात चालक अपयशी मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 132r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
28 वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर मोटार वाहन नियम R. 21(25) C.
मोटार वाहन अधिनियमाचे r/w कलम 177
प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
29 मालवाहू वाहनात आसन क्षमतेपेक्षा जास्त व्यक्ती घेऊन प्रवास करणे मोटार वाहन नियम R. 21(10) C.
मोटार वाहन अधिनियमाचे r/w कलम 177
प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
30 ऑटो रिक्षा / टॅक्सी साठी जादा भाड्याची मागणी करणे मोटार वाहन अधिनियमाचे R. 21(23) C.मोटार वाहन नियम r/w कलम 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
31 नंबर प्लेट शिवाय वाहन चालविणे (नंबर प्लेट प्रदर्शित न दाखविणारे) मोटार वाहन नियम R. 50 C.
मोटार वाहन अधिनियमाचे r/w कलम 177
प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
32 परिवहन वाहनातून ज्वालाग्रही आणि अत्यंत स्फोटक पदार्थ घेऊन प्रवास करणारे मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
33 चालू वाहनाच्या टपावरून किंवा छतावरून किंवा बॉनेटवरून प्रवास करणारी कोणतीही व्यक्ती कलम 123(2)r/w कलम 177 मोटार वाहन अधिनियमाचे प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
34 कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी बंद अवस्थेतील वाहन ठेवून वाहतूकीस अडथळा करणारी व्यक्ती मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 201 मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 201 मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 201 मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 201 मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 201 टोविंग शुल्काशिवाय रु. 50 प्रतितास  
35 विहित कालावधीत वाहन मालकाने निवास अथवा व्यवसायाच्या ठिकाणातील बदलाबाबत न कळविल्यास कलम49r/w कलम 177 मोटार वाहन अधिनियमाचे प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300, मात्र विलंब कालावधीच्या अनुषंगाने राज्य सरकार विविध रकमा विहित करू शकेल. )
रू. 100 /-
36 विहित मुदतीत वाहन हस्तांतरणाबाबत नोंदणी अधिकाऱ्यांना कळविण्यात असफल मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 50r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300 (तथापि, राज्य सरकारने विलंब कालावधी संबंधित येत विविध प्रमाणात लिहून देऊ शकतात)
रू. 100 /-
37 वाहनात अनधिकृत फेरफार (वेगळ्या प्रकारचे इंधन वापरण्यासह इतर बाबींचा समावेश) मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 52r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300 (तथापि, राज्य सरकारने विलंब कालावधी संबंधित येत विविध प्रमाणात लिहून देऊ शकतात)
रू. 100 /-
38 गणवेशातील कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याने सार्वजनिक ठिकाणी चालकाकडे अनुज्ञप्तीची मागणी केल्यास आणि ते सादर करण्यास असमर्थ ठरल्यास मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 130(1)r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
39 कोणत्याही अधिकारी अथवा परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सार्वजनिक ठिकाणी वाहकाकडे अनुज्ञप्तीची मागणी केल्यास आणि ते सादर करण्यास असमर्थ ठरल्यास मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 130(2)r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
40 नोंदणी प्राधिकारी अथवा परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्याने वाहन मालक, चालक अथवा प्रभारीकडे पुढील दस्तऐवजांची मागणी केल्यास आणि ते दस्तऐवज सादर करण्यास असमर्थ ठरल्यास - वाहनाचे विमा प्रमाणपत्र , परिवहन वाहन असल्यास त्याचे योग्यता प्रमाणपत्र आणि परवाना मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 130(3)r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
41 गणवेशातील पोलीस अधिकारी अथवा परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सार्वजनिक ठिकाणी वाहन चालवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडे पुढील दस्तऐवजांची मागणी केल्यास आणि ते दस्तऐवज सादर करण्यास असमर्थ ठरल्यास
(अ) विमा प्रमाणपत्र;
(ब) नोंदणी प्रमाणपत्र;
(क) वाहनचालक अनुज्ञप्ती ; आणि परिवहन वाहन असल्यास
(ड) स्वस्थता प्रमाणपत्र, आणि
(इ) परवाना
मोटार वाहन अधिनियमाचे कलम 158r/w S 177 प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100 /-
42 मोटार वाहन अधिनियमांतर्गत जेव्हा वाहनचालक किंवा वाहक आरोपी ठरतात आणि पोलीस अधिकाऱ्याने वाहनाच्या मालकाला विचारले असता चालक आणि वाहकाचे नाव, पत्ता आणि अनुज्ञप्तीची माहिती देण्यास असफल ठरले असता पहिल्या गुन्हा किंवा दोन्ही 3 महिने किंवा रु .500
त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी 6 महिने किंवा रु. 1,000 किंवा दोन्ही
दुचाकी अथवा तीन चाकी वाहनासाठी रू. 50/-
दुचाकी अथवा तीन चाकी वाहन वगळता रू. 200 /-
 
43 जेव्हा एखाद्या मोटार वाहन अपघातात एखादी व्यक्ती जखमी झाल्यास किंवा त्यात तृतीय पक्षाच्या मालमत्तेची हानी झाल्यास, चालक अथवा चालकाचे प्रभारी यांनी -
अपघातग्रस्ताला वैद्यकीय सहाय्य न केल्यास
पोलीस अधिकाऱ्याने किंवा जवळच्या पोलीस स्थानकाने विचारले असता अपघाताबद्दल माहिती न देणे
विमा कंपनीला अपघाताबद्दल माहिती न देणे
पहिल्या गुन्ह्यासाठी 3 महिने किंवा रु .500 किंवा दोन्ही
त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी 6 महिने किंवा रु. 1,000 किंवा दोन्ही
रू. 100/-  
44 कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी योग्य नोंदणी क्रमांकाशिवाय किंवा सार्वजनिक अथवा बंद ठिकाणी बनावट नोंदणी खूणा दर्शविणे (नोंदणी न केलेली वाहनांनी त्यासाठी अर्ज केल्याचे दाखविणे ) पहिल्या गुन्ह्यासाठी किमान रू. 2000 ते रू. 5,000 पर्यंत
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी किमान रू. 5,000 ते रू. 10,000 पर्यंत किंवा दोन्ही
रू. 300 /-  
45 १२ महिन्पाक्षा अधिक अवधीसाठी इतर राज्याची नोंदणी खूण राखून वाहन बाळगणे प्रथम गुन्ह्यासाठी रु. 100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रू. 300
रू. 100 /-  
46 आवश्यक परवानगीशिवाय विशिष्ट कारणासाठी आरक्षित एखाद्या मार्गावरून अथवा एखाद्या भागातून वाहन चालविणारी अथवा वाहन चालविण्याची परवानगी देणारी कोणीही व्यक्ती पहिल्या गुन्ह्यासाठी किमान रू. 2000 ते रू.5,000 पर्यंत
3 महिन्यांपेक्षा जास्त पण जास्तीत जास्त एका वर्षापर्यंत, दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी किमान रू. 5000 ते रू.10,000 पर्यंत
तडजोड नाही. न्यायालयात पाठविले.  
47 दुय्यम वस्तू अथवा प्रक्रिया वापरणारा कोणताही उत्पादक प्रथम गुन्ह्यासाठी रु.100
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 300
रू. 100/-  
48 वाहनातील ज्या दोषामुळे अपघात झाल्यास शारीरिक अथवा आर्थिक नुकसान होऊ शकेल असे एखादे दोषयुक्त वाहन अथवा ट्रेलर सार्वजनिक ठिकाणी चालविणारी अथवा चालविण्याची परवानगी देणारी कोणतीही व्यक्ती 3 महिने किंवा रु. 1,000 किंवा दोन्ही मालक आणि चालकासाठी प्रत्येकी रू. 500 /-  
49 एखाद्या मोटार वाहनात अथवा एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणी रस्ते सुरक्षा, ध्वनी नियंत्रण आणि वायू प्रदूषणासंदर्भातील विहित मानकांचे उल्लंघन करणारी, वाहनचालक अथवा वाहन चालविण्याची परवानगी देणारी कोणतीही व्यक्ती (वाहनात बिघडलेला सायलेन्सर बसविणे इ.) प्रथम गुन्ह्यासाठी रु. 1000
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी रु. 2,000
मालक आणि चालकासाठी प्रत्येकी रू. 500 /- .  
50 कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी वाहन चालविणारी किंवा त्यास परवानगी देणारी, धोकादायक / ज्वालाग्राही वस्तुंसंदर्भात मोटार परिवहन अधिनियम अथवा नियमातील तरतूदींचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती पहिल्या गुन्ह्यासाठी एक वर्ष किंवा रु. 3000 किंवा दोन्ही
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी 3 वर्षे किंवा रु.5,000 किंवा दोन्ही
मालक आणि चालकासाठी प्रत्येकी रू. 500 /-  
51 सार्वजनिक ठिकाणी वापरण्यास धोकादायक अशा स्थितीतील अथवा अशा प्रकारे निर्मित स्थितीतील मोटार वाहन अथवा ट्रेलर विकणारा, प्रदान करणारा, देऊ करणारा कोणताही आयातक अथवा विक्रेता रु .500 रू. 300 /-  
52 टप्पा वाहतुकीद्वारे तिकीट अथवा पास शिवाय प्रवास करणारी अथवा मागणी करूनही तिकीट अथवा पास न दाखवणारी कोणतीही व्यक्ती रु .500 रू. 200 /-  
53 एक टप्पा वाहतुकीचा वाहक जाणूनबुजून किंवा जाणीवपूर्वक प्रवाशी भाडे घेऊन तिकीट न देणारा किंवा कमी मूल्याचे तिकीट देणारा , किंवा जाणूनबुजून किंवा जाणीवपूर्वक तिकीट/ पास स्वीकारण्यास नकार दिल्यास किंवा अपयशी ठरल्यास रु .500 रू. 200 /-  
54 परिवहन करारानुसार प्रवाशांना घेऊन जाण्यास नकार देणारा अनुज्ञप्ती धारक
तदुचाकी किंवा तीनचाकी वाहनाबाब
इतर बाबतीत
 

रु .50
रु .200
रू. 50 /-

रू. 200 /-
 
 
55 मोटार वाहन अधिनियमांतर्गत कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकार प्राप्त प्राधिकाऱ्याचे निर्देश न मानणारी किंवा अधिकारप्राप्त व्यक्तीच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती रु .500 रू. 200 /-  
56 आवश्यक माहिती लपविणारे किंवा खोटी माहिती देणारे कोणीही प्रवासी एक महिना किंवा रु. 500 किंवा दोन्ही रू. 200 /-  
57 रेसिंग आणि गती चाचण्या. एक महिना किंवा रु. 500 किंवा दोन्ही रू. 300 /-  
58  
कलम 93 किंवा त्याखालील नियमांचे उल्लंघन करून स्वत:ला एजंट किंवा कॅनव्हासर असल्याचे भासविणारी कोणीही व्यक्ती
प्रथम गुन्ह्यासाठी रू. 1000
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी 6 महिने किंवा रु. 2,000 किंवा दोन्ही
रू. 100/-  
59 स्वत: व्यतिरिक्त एकापेक्षा अधिक व्यक्ती वाहून नेणारा दुचाकी / मोटर सायकलस्वार (तीन व्यक्ती एका दुचाकीवर) 3 महिने किंवा रु. 500 किंवा दोन्ही    
60 वाहनात अनधिकृत हस्तक्षेप. रू. 100 रू. 200 /-  
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.