Motor Vehicle Department, Maharashtra

परवाना

अ.क्र. नियम     कामाचे स्वरुप अर्ज नमुना शुल्क्‍
1. नियम 75 (1)   मोटार कॅब मीटर सह P. CO.P.A.  
    1 परवाना शुल्क   500
    2 नुतणीकरण शुल्क   500
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   500
      मोटार कॅब विना मीटर सह P. CO.P.A.  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
      मॅक्सी कॅब P. CO.P.A.  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
      वरिल अ. ब. क मधील वाहना व्यतिरिक्त इतर वाहने P. CO.P.A.  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
      टप्पा वाहन P. ST.P.A.  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
      माल मोटार वाहन P.C.D.C.A  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
      खाजगी सेवा वाहन P.PR.S.A  
    1 परवाना शुल्क   1000
    2 नुतणीकरण शुल्क   1000
    3 प्रतिस्वाक्षरिरिता शुल्क   1000
अ.क्र. नियम     कामाचे स्वरुप अर्ज नमुना  
2     पर्यटक कॅब P.CO.T.A  
    1 परवाना शुल्क   1500
    2 नुतणीकरण शुल्क   1500
      पर्यटक कॅब वाहना व्यतिरिक्त इतर पर्यटक वाहने    
    1 परवाना शुल्क   5000
    2 नुतणीकरण शुल्क   5000
3     1 2 राष्ट्रीय परवाना N.P.GD.C.A  
      परवाना शुल्क   1500
      नुतणीकरण शुल्क   1500
4     1 तात्पुरता परवाना प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यासाठि किंवा त्यांच्या भागासाठी P.Tem.A 1000
      2 तात्पुरता परवाना प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यासाठि किंवा त्यांच्या भागासाठी   1000
5 नियम 75 (2)     ऑटोरिक्षा परवाना P.CO.P.A  
      1 मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र   15000
      2 मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षत्रा व्यतिरिक्त   10000
6       टॅक्सी परवाना    
        मुंबई महानगरक्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र   25000
        मुंबई महानगरक्षेत्रा व्य् तिरिक्त्‍ परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्र   20000
7       ऑटोरिक्षा सहित  कॅब संवर्गातील परवाव्यांचे हस्तांतरण. Tr.P.A 20000
      1 मुंबई शहर व उपनगर, ठाणे व पुणे शहर.   25000
      2 वरिल नमुदठिकाणे वगळता महाराष्ट्र राज्याकरिता   5000
      3 खालील नमूद अर्जदारांना शुल्क्‍ माफ आहे.
  1. वारसदार
  2. न्यालयांच्या आदेशान्वये झालेले हस्तांतरण
  3. कुंटुबामधील हस्तांतरण
   
8 विषेश परवाना 88(8) नुसार     प्रवासी वाहूतुक कुठल्याही प्रदेशा करिता किंवा राज्याकरिता करण्याकरिता  भाडे तत्त्वावर करार केल्यास P.Co.S.P.A 300
9       विहित तत्त्वावर मुदतीत परवाना नुतनीकरण न केल्यास    
  अ).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दोन महिन्याच्या आत दोनशे रूपये;
ब).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर चार महिन्याच्या आत पाचशे रूपये;
क).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर सहा महिन्याच्या आत एक हजार रूपये;
ड).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर आठ महिन्याच्या आत दोन हजार रूपये;
इ).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दहा महिन्याच्या आत चार हजार रूपये;
ई).उपरनिर्दिष्ट दिनांक नंतर दहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर पाच हजार दोनशे; मोटार वाहन कायदा 1988 वेकलम 81 (2) अन्वेय परवाना नुतनीकरणकरिता अर्ज हा परवाना मुदत समाप्तीच्या दिंनाका पूर्वी 15 दिवस करणे आवश्‍यक आहे. तरी सर्व परवाना धारकांना आवाहन करण्यात येते की परवाना नुतणीकरणाचे अर्ज मुदत समाप्तीच्या दिनांकाच्या 15 दिवस अगोदर कार्यालयात सादर करावेत अन्यथा रु. 5000/- नुतणीकरणाचा दंड शुल्कासह आकारण्यात येईल. तसेच तद्नंतर प्रति माह रु.5000 याप्रमाणे दंड आकारणी करण्यात येईल.