मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

तात्पुरती नोंदणी

महत्वाचे

  • कोणत्याही वितरकाला वाहन विकत घेऊ इच्छिणाऱ्याला नोंदणी न केलेले मोटार वाहन देता येणार नाही. आर टी ओ कडे पक्की/तात्पुरती नोंदणी करूनच त्याला वाहनाचा ताबा देता येईल.
  • वाहन मालकाला नोंदणी न केलेले वाहन वापरण्याची परवानगी देता येणार नाही.
  • आर. टी. ओ. कडे नोंदणी न झालेले मोटार वाहन कोणालाही चालवता येणार नाही.

तात्पुरत्या नोंदणीची आवश्यकता कोणाला

  • चेसिसवर बॉडी/ सांगाडा तयार करण्यासाठी वेळ लागतो, अशी परिवहन वाहने
  • वितरकाच्या जागेपासून नोंदणीच्या ठिकाणी वाहन नेण्याकरीता तात्पुरती नोंदणी आवश्यक आहे.
  • आपले वास्तव्य असलेल्या अथवा व्यवसाय असलेल्या ठिकाणी, अर्थात सामान्यत:ज्या ठिकाणी आपले वाहन ठेवले जाते, त्या कार्यकक्षेतील नोंदणी प्राधिकरणाकडे तुमच्या वाहनाची नोंदणी करा.

तात्पुरते नोंदणी करीत : इथे दाबा

कार्यपध्दती

  • तात्पुरत्या नोंदणीकरीता नमुना C.R Tem. A. मध्ये अर्ज करावा.
  • आपले वास्तव्य असलेल्या अथवा व्यवसाय असलेल्या ठिकाणी, अर्थात सामान्यत:ज्या ठिकाणी आपले वाहन ठेवले जाते, त्या कार्यकक्षेतील नोंदणी प्राधिकरणाकडे तुमच्या वाहनाची नोंदणी करा.

वैधता

  • तात्पुरती नोंदणी सुरवातीच्या ७ दिवसांसाठी वैध असेल आणि परिवहनेतर वाहनांच्या बाबतीत ती ३० दिवसांपेक्षा जास्त अवधीसाठी वाढवता येणार नाही. परिवहनेतर संवर्गातील वाहनांकरीता नोंदणी प्राधिकरणाच्या अनुमतीने सदर वैधता अवधी वाढवता येऊ शकेल.
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.